O nama

Akta

Osnovna akta kojima se reguliše i obezbeđuje kvalitet i uslovi ostvarivanja visokog obrazovanja:

Odluka o školarini za 2023/24

Odluka o školarini za 2024/25

Statut .pdf “…Ovim Statutom uređuje se organizacija, način rada, upravljanje i rukovođenje kao i druga pitanja od značaja za rad …”

Strategija obezbeđenja kvaliteta .pdf “…Strategija obezbeđenja fakulteta je prvi strateški razvojni dokument iz oblasti obezbeđenja kvaliteta visokog obrazovanja…”

Akcioni plan obezbeđenja kvaliteta .pdf “…Ovim Planom se utvrđuju aktivnosti u oblasti obezbeđenja kvaliteta i subjekata koji treba da sprovedu aktivnosti sa rokovima njihovog izvršenja…”

Pravilnik o samovrednovanju .pdf “…Ovim Pravilnikom uređuje se način realizacije programa samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta studijskih programa, nastave, ocenjivanja studenata, udžbenika i literature, bibliotečkih i informatičkih resursa, nenastvane podrške i procesa upravljanja…”

Izveštaj o samovrednovanju .pdf “…Izveštaj o ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave, ocenjivanju studenata, udžbenika i literature, bibliotečkih i informatičkih resursa, nenastavne podrške i procesa upravljanja Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu (u daljem tekstu: Fakultet) sačinila je Komisija za samovrednovanje i obezbeđenje kvaliteta, koju je imenovalo Nastavno-naučno veće Fakulteta…”

Standardi i postupci .pdf “…Fakultet permanentno kreira i primenjuje standarde i mere za obezbeđenje kvaliteta rada i u tom cilju donosi standarde i postupke za obezbeđenje kvaliteta (u daljem tekstu: Standarde) kako bi rad Gakulteta unapredio, učinio pristupačnim za ocenjivanje objektivnim metodama i bio dostupniji institucijama zaduženim za kontrolu kvaliteta…”

Pravilnik o izboru u zvanja .pdf “…Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi i postupak izbora nastavnika na Univerzitetu Union… Zvanja nastavnika na akademskim studijama su: docent, vanredni profesor, redovni profesor…”

Pravilnik o izboru u nenastavnička zvanja .pdf “…Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika, saradnika u nastavi, asistenata sa doktoratom, nastavnika veština, nastavnika stranog jezika, lektora, višeglektora i starnog lektora Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić…”

Pravilnik o izboru u nenastavnička zvanja van radnog odnosa .pdf “…Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak sticanja zvanja i angažovanja saradnika koji nisu u radnom odnosu na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i to: predavač van radnog odnosa, istraživača. saradnika van radnog odnosa (demonstratora) i saradnika za deo praktične nastave…”

Odluka o izboru predesdnika Saveta .pdf “…na sednici Saveta Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Univerziteta Union, održanoj dana 01.10.2019. god, doneta je sledeća odluka o izboru predednika Saveta Fakulteta..”

Pravilnik o upisu studenata .pdf “…Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi i način upisa studenata na akreditovane osnovne i master akademske studijske programe Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatic Univerziteta Union (u daljem tekstu: FLV), način i postupak polaganja prijemnog ispita, bliža merila za upis studenata, bliži uslovi i način upisa studenata sa druge visokoškolske ustanove, lica koje ima stečeno visoko obrazovanje i lica kojem je prestao status studenta u skladu sa Zakonom i Statutom FLV-a i druga pitanja od značaja za upis…”

Pravilnik o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima .pdf “…Ovim Pravilnikom se regulišu standardi vezani za obezbeđivanje i porveru kvaliteta udžbenika, nastavnog i ispitnog materijala za Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić…”

Pravilnik o izbornim predmetima .pdf “…Ovim pravilnikom uređuje se postupak izbora i održavanja nastave iz izbornih predmeta na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić…”

Pravilink o dodeljivanju ESP bodova “…Ovim pravilnikom se regulišu uslovi i način bodovanja studenata na osnovnim i master studijama na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić…”

Pravilnik o polaganju ispita “…Pravilnikom se uređuje organizacija i način polaganja ispita na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić…”

Pravilnik o master radu .pdf “…Ovim Pravilnikom uređuje se izbor i prijavljivanje teme, izrada, organizacija i način odbrane završnog rada na amaster studijama Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić…”

Statut Studentskog parlamenta .pdf “…Statut studentskog parlamenta Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić (u daljem tekstu: Statut) određuje status, delovanje i organizaciju autonomne zajednice studenata Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić….”

Kodeks o akademskom integritetu .pdf “…Cilj Kodeksa jeste oćuvanje dostojanstva profesije, unapređivanje moralnih vrednosti, zaštita vrednosti znanja i podizanje svesti o odgovornosti svih članova akademske zajednice…”

Pravilnik o seksualnom uznemiravanju “…Cilj ovog pravilnika je snaženje zaštite ljudskog dostojanstva i ličnog integriteta članova univerzitetske zajednice i lica…”

Pravilnik o školarini “…Ovim pravinikom uređuju se merila za utvrđivanje školarine…”

Dozvole i akreditacije

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, na sednici održanoj 12. aprila 2008. godine, u okviru 1. ciklusa procesa provere kvaliteta – akreditacije, uručila je rešenje o akreditaciji kao prvoj privatnoj akreditovanoj visokoj školi akademskih studija u Republici Srbiji.

Za više informacija posetite stranicu Akreditacije

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542