Engleski jezik

Osnovne studije

Studijski program Engleski jezik ima za svrhu obrazovanje kompetentnog kadra, osposobljenog za niz prepoznatljivih i jasno definisanih zanimanja u okvirma jezičke prakse i sticanja stručnog zvanja diplomirani diplomirani filolog anglista.

NOVI SAD:
 • Engleski jezik – 50 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)
Studijski program Engleski jezik ima za cilj prenošenje, savladavanje i sticanje naučnih i stručnih znanja, kompetencija i akademskih veština potrebnih za angažovanje u delatnostima vezanim za engleski jezik – prevođenje i nastava engleskog jezika. Studenti stiču i neophodna znanja iz oblasti anglofone književnosti, civilizacije i kulture, što zaokružuje njihovu buduću kompetentnost u polju Anglistike. Specifični cilj ovog programa je obuka iz pravne i poslovne terminologije, što za cilj ima stvaranje kompetentnog prevodilačkog kadra u privredi i javnim preduzećima, kao i finansijskim ustanovama, privatnom sektoru i sl. Ciljevi studijskog programa mogu se uže definisati:
 • Usvajanje znanja iz oblasti lingvistike (opšta lingvistika, fonetika i fonologija, morfologija, sintaksa, pragmatika, sociolingvistika) postavlja teoretske okvire ove naučne grane. Takođe, lingvističke oblasti koje se izučavaju doprinose podizanju jezičke komeptencije, kao i stvaranju fundamentalnih znanja potrebnih za dalja stručna usavršavanja tj. upis na master studije – što je važan cilj osnovnih akademskih studija.
 • Sticanje nastavničkih kompetencija – kroz predmete Metodika nastave engleskog jezika, Nastavne tehnike za školski uzrasti i Vrednovanje u nastavi engleskog jezika u okviru kojih studenti uče kako teoretske okvire, tako i stiču praktična znanja za stručno izvođenje nastavnog procesa
 • Usvajanje i uvežbavanje jezičkih veština doprinosi kompetentnoj upotrebi engleskog jezika, u svim oblastima rada: prevođenje, korespondencija, lektorisanje, usmena komunikacija. Osim osnovne četiri jezičke veštine (govor, pisanje, čitanje i slušanje) takođe se razvijaju i veštine usmenog i pismenog prevođenja, a predmeti kroz koje studenti stiču ova znanja i veštine su: savremeni engleski jezik, tehnike prevođenja, usmeno prevođenje, akademsko pisanje i sl.
 • Cilj je postizanje C2 nivoa jezičke kompetencije po ZEO (CEFR – Common European Frame of Reference)
 • Usvajanje stručne terminologije iz oblasti prava i poslovanja u okviru grupa predmeta poslovni engleski jezik i pravni engleski jezik
 • Razumevanje različitosti kultura i posebnosti anglofone kulture (književni, istorijski i kulturološki predmeti). Uspešna poslovna komunikacija nije moguća bez kulturne osetljivosti – ona je preduslov za uspešno i efikasno poslovanje.
 • Usvajanje drugog stranog jezika (francuskog ili italijanskog jezika) tokom prve dve godine studija. Studenti koji žele da napreduju dalje od nivoa A2/B1, mogu da nastave da uče francuski/italijanski jezik fakultativno, i spremaju se za međunarodno priznate ispite DELF (francuski) I CILS (italijanski jezik).
 • Sticanje znanja i uvežbavanje veština vezanih za šire poslovanje (aplikativni softver, predmeti iz oblasti prava, ekonomije i poslovne psihologije) daju celovitost visokom obrazovanju i pripremljenosti kandidata za uspešno poslovanje.
 • Predmeti na studijskom programu Engleski jezik su raspoređeni tako da studenti postepeno i temeljno ulaze u problematiku izučavanja jezika, anglofone književnosti i kulture, anglističke lingvistike, jezičkih veština i veština vezanih za opšte obrazovanje i opšte poslovanje.
 • stručna predavanja pravnih praktičara iz zemlje i inostranstva

Zvanje

Nakon ostvarenih 240 ESP bodova na osnovnim akademskim studijama, stiče se diploma osnovnih akademskih studija i zvanje DIPLOMIRANI FILOLOG ANGLISTA.

Struktura

Osnovne akademske studije traju 8 semestara. Fond časova je na osnovnim akademskim studijama (Bachelor) od 30 do 70 po predmetu semestralno. Opterećenost studenata na osnovnim akademskim studijama (nastava, vežbe, predispitne provere znanja, seminarski radovi, vreme potrebno za usvajanje znanja i ostale studijske i vannastavne aktivnosti) ne prelazi 40 časova nedeljno, odnosno 900 časova po semestru..

Školska 2024-25. godina:

Prva Godina

 • Savremeni engleski jezik 1
 • Uvod u lingvistiku
 • Pravopis srpskog jezika
 • Angloamerička društva i kulture
 • Izborni blok I
  Italijanski jezik 1
  Francuski jezik 1
 • Izborni blok II
  Aplikativni softver
  Istorija srpske kulture
 • Fonetika i fonologija
 • Savremeni engleski jezik 2
 • Uvod u studije književnosti
 • Izborni blok III
  Italijanski jezik 2
  Francuski jezik 2

Druga Godina

 • Savremeni engleski jezik 3
 • Engleska književnost do 18. veka
 • Morfologija engleskog jezika
 • Izborni blok IV
  Italijanski jezik 3
  Francuski jezik 3
 • Politički život anglosaksonskih zemalja
 • Savremeni engleski jezik 4
 • Akademsko pisanje
 • Razvojna psihologija
 • Izborni blok V
  Italijanski jezik 4
  Francuski jezik 4
 • Izborni blok VI
  Engleska renesansna komedija
  Osnove ekonomije

Treća Godina

 • Jezičke strukture u kontrastu
 • Sintaksa engleskog jezika
 • Izborni blok VII
  Engleska književnost 19. veka
  Uvod u pravo
 • Pedagoška psihologija
 • Savremeni engleski jezik 5
 • Poslovna korespondencija na engleskom jeziku
 • Pedagogija
 • Uvod u pravni engleski jezik
 • Tehnike prevođenja
 • Izborni blok VIII
  Modernizam u engleskoj književnosti
  Pravo Evropske Unije

Četvrta Godina

 • Izborni blok IX:
  Pragmatika i analiza diskursa
  Digitalna pismenost
 • Engleski jezik u poslovnom pravu
 • Metodika nastave engleskog jezika
 • Engleski jezik u bankarstvu
 • Tehnike prevođenja naučnih i stručnih tekstova
 • Izborni blok X:
  Preduzetništvo
  Engleski jezik u finansijskom i IT poslovanju
 • Prevođenje književnih tekstova
 • Nastavne tehnike za školski uzrast
 • Izborni blok XI:
  Pravni engleski jezik u modernom poslovanju
  Usmeno prevođenje
 • Praksa
 • Završni rad

KNJIGA PREDMETA

Upis

Na konkurs se mogu prijaviti sva lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom, koji uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit ili im je priznat prijemni ispit, odnosno lica koja su student ili su bila student na drugom fakultetu ili visokoj školi akademskih studija.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

 • Ukupan broj bodova može biti do 100 bodova, pri tome:
 • Opšti uspeh u srednjoj školi – max 40 bodova – sabran uspeh iz sve 4 godine srednje škole pomnožen sa 2)
 • Prijemni ispit (max 60 bodova – minimalno potrebno ostvariti 14 bodova)

Prijemni ispit

Prijemni ispit se sastoji iz usmenog i pismenog dela, a traženi minimum je B2 (Upper Intermediate) Pismeni Pismeni deo prijemnog ispita proverava znanje engleskog jezika kroz niz standardnih jezičkih vežbi i nosi 55 bodova:
 • Provera razumevanja pročitanog teksta
 • Transformacije
 • Provera znanja vokabulara (zadaci sa višestrukim odgovorima, popunjavanje praznina, građenje reči i sl.)
 • STRUCTURAL CLOZE vežba (popunjavanje praznina u tekstu)
 • Identifikacija i ispravka greški
Test se radi 60 minuta i može minimalno odstupati od gore navedenih vežbi (tj. ne mora se u svakom ispitnom roku pojavljivati svaka od navedenih vežbi). Usmeni Svaki kandidat pojedinačno pristupa i usmenom delu ispita radi provere veštine govora na engleskom jeziku, u trajanju do 10 minuta.Usmeni deo prijemnog ispita nosi 5 bodova. Kandidati koji imaju sertifikat o položenom FCE sa ocenom A ili višem nivou oslobađaju se polaganja prijemnog ispita (uvažavaju se samo ESOL sertifikati). Literatura: Preporučena literatura za pripremu prijemnog ispita:
 • Carter i McCarthy. (2006) Cambridge Grammar of English – a comprehensive guide. CUP
 • Thomson i Martinet. (2002) A Practical English Grammar. OUP
 • Vince, Michael. (2004) FCE Language Practice. Oxford: Macmillan
 • Raymond, Murphy. (2000) English Grammar in Use (for upper-intermediate students). Cambridge: CUP
 • Longman Language Activator (1993)
 • McCarthy, M. and F. O’Dell (1994) English Vocabulary in Use (upper-intermediate and advanced). Cambridge: CUP
 • McCarthy, M. and F. O’Dell. (2002) English Idioms in Use. Cambridge: CUP
 • Cowie, A. P. And Mackin, R. (2000) Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP

Pripremna nastava

Svake godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje se besplatna pripremna nastava i konsultacije za polaganja prijemnog ispita za sve studijske programe.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte:
 • ana.sentov@gmail.com
 • office@flv.edu.rs
U okviru konsultacija, zainteresovani kandidati mogu da dobiju sve informacije vezane za prijemni ispit, postupak upisa i način studiranja na našoj ustanovi, kao i svim mogućnostima koje su na raspolaganju našim studentima.

Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta

Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit za školsku 2024/25. godinu na srodnim fakultetima (i ostvare minimum od 14 bodova) da se mogu upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić bez ponovnog polaganja prijemnog ispita u skladu sa upisnim kvotama i konkursom. Kandidatima koji su polagali prijemni ispit u 2023/24. takođe se mogu priznati rezultati prema gore navedenim kriterijumima.

Dokumenta

Kandidati za upis na fakultet koji zadovoljavaju kriterijume, kod prijave za upis i prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva za svaku školsku godinu
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 7.000,oo dinara, na žiro račun Fakulteta broj: 160-930468-41.
Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41. Prilikom popunjava uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG. Kandidati koji su položili prijemni ispit na našem fakultetu mogu se upisati u školsku 2023/24. godinu u skladu sa datumima navedenim u Konkursu. Kandidati koji su položili prijemni ispit na srodnim akreditovanim visokoškolskim ustanovama mogu se upisati do početka školske 2023/24. godine, u skladu sa upisnim kvotama. Kandidati koji su položili prijemni ispit za školsku 2023/24. godinu na srodnim fakultetima (ostvaren minimum od 14 bodova), mogu se upisati bez ponovnog polaganja prijemnog ispita na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 10:00-15:00 časova u prostorijama Fakulteta.

Prelazak sa drugih fakulteta

Bez polaganja prijemnog ispita može se upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić lice koje je student ili je bilo student na drugom fakultetu ili visokoj školi i to na akademskim studijama. Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova dužni su da prilože:
 • uverenje o položenim ispitima
 • overen plan i program studija (iz vremena studiranja kandidata)
Uz to dostaviti i ovu dokumentaciju:
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva sve četiri godine srednje škole
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu od 7.000,oo dinara za troškove upisa, na žiro-račun Fakulteta broj 160-930468-41
Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine. Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 10:00-15:00 časova.
 • u Novom Sadu: Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata)

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:
 • školarina za školsku 2024/25. godinu iznosi 1.700 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata ili u celosti – uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani

Stipendije

 • Kandidati koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole u školskoj 2023/24. godini – ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija.

 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a imaju odličan uspeh u svim godinama srednjoškolskog obrazovanja – ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija.

 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom čitavog srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više – plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Ove studente stipendira Fondacija Lazar Vrkatić.

Karijere

 • Obrazovni sektor: osnovne i srednje škole, privatne škole
 • Pismeno prevodilaštvo: agencije, preduzeća, banke, turističke agencije, izdavačke kuće.
 • Simultano i konsekutivno prevođenje
 • Online nastava engleskog jezika
 • Content writing za IT kompanije
 • Preduzetništvo: pokretanje sopstvene privatne škole ili prevodilačke agencije

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti, Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200. Više na stranici ČESTA PITANJA.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542