Aktivnosti

Izdavaštvo

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić započeo je izdavačku delatnost neposredno nakon osnivanja, 2006. godine. Od 2006. godine do danas Fakultet je objavio preko 150 knjiga. Time je omogućeno da gotovo svi predmeti budu pokriveni sopstvenim udžbenicima, monografijama i pomoćnim nastavnim sredstvima.

U okvru Fakulteta ustanovlјena je izdavačka delatnost. Izdavačka delatnost bliže je regulisana Pravilnikom o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti.Ovim pravilnikom uređuje se predmet i organizacija izdavačke delatnosti, kao i postupak izdavanja udžbenika i drugih naučnih publikacija. Osnovni cilj izdavačke delatnosti Fakulteta jeste izdavanje kvalitetnih udžbenika. Kvalitet udžbenika podrazumeva primenu visokih kriterijuma za objavljivanje, pri čemu posebnu pažnju pridajemo primeni najmanje dve recenzije uz primenu naučnoistraživačkih rezulata i stručnih iskustava autora. Autori udžbenika su profesori sa naših studijskih programa, pri čemu to nije jedini kriterijum za objavu udžbenika. Vodimo računa da se najnoviji rezultati naučnoistraživačkog rada autora sublimiraju u udžbenike kako bi oni pružili znanja mladim generacijama za aktivno uključivanje u privredne i društvene tokove. Takođe, naši udžbenici omogućavaju i dopunu i osavremenjavanje znanja pojedincima sa završenim visokoškolskim studijama. Pored udžbenika Fakultet izdaje i pomoćna nastavna sredstva u koje spadaju: priručnici, praktikumi za vežbe, zbirke zadataka, zbirke odabranih tekstova, hrestomatije, rečnici i druge publikacije, kao i izdanja u elektronskoj formi koja doprinose boljem usvajanju dela sadržaja nastavnog gradiva i ostvarivanju postavljenih zadataka. Fakultet izdaje i dela monografskog karaktera čiji sadržaj obuhvataju njegovi studijski programi, odnosno ona koja po mišljenju Odbora za izdavačku delatnost doprinose afirmaciji Fakulteta. Fakultet izdaje tematski zbornik radova. U zborniku radova objavljuju se naučni radovi koji su izlagani na međunarodnim naučnim skupovima koje organizuje fakultet. Jedan od rezultata izdavačke delatnosti jeste časopis za društvena istraživanja „CIVITAS“, koji od 2011. godine izlazi redovno dva puta godišnje, a dostupan je i na sajtu Fakulteta u elektronskoj formi na internet adresi www.civitas.rs. Časopis „CIVITAS“ je od 2020. godine kategorisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao “istaknuti nacionalni časopis” kategorije M52. Od decembra meseca 2012. godine Fakultet publikuje i „Studentski glas“, časopis koga uređuje studentski parlament. Kontakt osoba Prof. dr Vladimir Njegomir Email: Telefon: 021/ 472 7884

Predstavljamo

CIVITAS Časopis za društvena istraživanja CIVITAS je naučni, multidisciplinaran, međunarodni i dvostruko anonimno recenziran časopis. Časopis objavljuje naučne radove bazirane na rigoroznim teorijskim i empirijskim istraživanjima koji doprinose bilo kojoj oblasti prava, bezbednosti, psihologije, filologije i ekonomije, kao i njima srodnih naučnih disciplina. Takođe, CIVITAS je otvoren i za radove bazirane na interdisciplinarnim naučnim istraživanjima koji daju doprinos navedenim naučnim oblastima na originalan i inovativan način.
Glavni i odgovorni urednik u prvih pet godina objavljivanja časopisa bio je prof. dr Boris Kršev a od 2016. godine glavni i odgovorni urednik časopisa je prof. dr Vladimir Njegomir. Časopis izlazi dva puta godišnje, na srpskom i engleskom jeziku, u štampanom i elektronskom obliku. CIVITAS je časopis u otvorenom pristupu. Svi članci se publikuju u skladu sa creative commons licencom CC BY. Časopis je od 2021. godine kategorisan kao “vrhunski časopis nacionalnog značaja” kategorije M51 Pozivamo sve autore da svoje radove, u naznačenim rokovima, pošalju elektronski uredništvu u delu sajta namenjenom za prijavu rada. CIVITAS – poziv autorima
PREDAVANJA IZ PRAKTIČKE FILOZOFIJE autor: Lazar Vrkatić monografska publikacija, 2009, Novi Sad Predavanja sabrana u ovoj knjizi predstavljaju izbor iz ciklusa predavanja koji je profesor dr Lazar Vrkatić održao na filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2001. godine. Predavanja su sačuvana u tonskom zapisu, a sâm autor je nameravao da ih objavi uz odgovarajuću preradu i dopunu.
Pri pripremi sačuvanih materijala za objavljivanje izvršene su izvesne promene kako bi ona bila prikladnija pisanoj formi. Naslovi i podnaslovi su dodani radi veće preglednosti teksta i u tom smislu bi ih trebalo i posmatrati. Oni su šire formulisani kako se ne bi izgubila iz vida celovitost predavanja, ideja koja ih spaja i temeljna namera da se u osnovnim crtama prikaže smisao praktičke filozofije i moderno praktičko područje. Pre svega, knjizi i pojedinačnim predavanjima su dati naslovi i podnaslovi (izuzev predavanja pod naslovom Istorijski prikaz razvoja moderne ekonomske sfere koje je sâm autor naslovio i započeo njegovu pripremu za objavljivanje). Predavanja su tokom pripreme raspoređena prema drugačijem redosledu od originalnog pošto je nekoliko predavanja nedostajalo. Dva predavanja iz dela koji se odnosi na istorijski uvod u temu nisu sačuvana, tako da je istorijski prikaz razvoja moderne ekonomske sfere premešten na kraj, a knjiga započinje predavanjem pod naslovom Ideja praktičke filozofije koje bliže obrazlaže stanovište autora…  

Sva izdanja

 • Naziv:Autor:Godina:
 • Naslov: Ljudska prava i njihova zaštita
  Autor: Petar Teofilović
  2023.
 • Naslov: Osnovi države
  Autor: Duško Radosavljević i Radivoje Jovović
  2023.
 • Naslov: Kriminalistička analitika
  Autor: Dragan Manojlović i Zdravko Skakavac
  2023.
 • Naslov: Uvod u ekonomiju: za neekonomiste
  Autor: Vladimir Njegomir
  2023.
 • Naslov: Psihologija ličnosti u oblasti rada – da li su nam očekivanja realistična?
  Autor: Jelena Dostanić
  2023.
 • Naslov: Psihologija potrošačke kulture
  Autor: Anja Mitić
  2022.
 • Naslov: English for students of security and criminalistics
  Autor: Milica Rađenović
  2022.
 • Naslov: English for students of psychology
  Autor: Ana Sentov & Renea Antanasijević
  2022.
 • Naslov: Humanitarna bezbednost u neokorporativnom društvu
  Autor: Slobodan I. Marković
  2022.
 • Naslov: Upravno pravo
  Autor: Tamaš Korhec, Katinka Beretka
  2022.
 • Naslov: Osnove statističke analize i obrade podataka – SPSS: JASP i Excel
  Autor: Jasmina Nedeljković, Sanja Batić Očovaj, Mirjana Franceško
  2022.
 • Naslov: Osnovi prava
  Autor: Sanja Đurđić
  2022.
 • Naslov: New Insights Into Foreign Language Testing
  Autor: Tatjana Glušac
  2021.
 • Naslov: Razvojna psihologija
  Autor: Aleksandar Vasić
  2021.
 • Naslov: Britanija, Irska, SAD: istorija, društva i kulture
  Autor: Milan Živković
  2021.
 • Naslov: Priručnik iz gramatike engleskog jezika: Poslovni engleski jezik 1, 2 i 3
  Autor: Ana Sentov
  2021.
 • Naslov: Praktikum iz Italijanskog jezika 3 i 4
  Autor: Jovana Fajgelj, Marijana Savatović
  2021.
 • Naslov: Praktikum iz Italijanskog jezika 1 i 2
  Autor: Jovana Fajgelj, Marijana Savatović
  2021.
 • Naslov: Politički život anglosaksonskih zemalja – Uvod
  Autor: Duško Radosavljević
  2021.
 • Naslov: Tehnički sistemi zaštite
  Autor: Rade Đurković, Aleksandar Bošković
  2021.
 • Naslov: Kriminalistika: Taktika
  Autor: Zdravko Skakavac
  2021.
 • Naslov: Maloletnička delinkvencija
  Autor: Tatjana Skakavac
  2021.
 • Naslov: Bezbednost informacionih sistema
  Autor: Tanja Kaurin, Dragan Anucojić
  2021.
 • Naslov: Krivično procesno pravo
  Autor: Boriša Lečić
  2021.
 • Naslov: Osnovi prava
  Autor: Sanja Đurđić
  2021.
 • Naslov: Upravno pravo
  Autor: Tamaš Korhec, Katinka Beretka
  2021.
 • Naslov: Koncepcija i osnovna pitanja ljudskih prava
  Autor: Petar Teofilović
  2021.
 • Naslov: Uvod u mentalno zdravlje
  Autor: Vesna Petrović
  2020.
 • Naslov: Sistem zaštite lica i objekata
  Autor: Milan Daničić, Vojin Pilipović
  2019.
 • Naslov: Prekršajno pravo -treće izmenjeno i dopunjeno izdanje
  Autor: Milo Bošković, Tatjana Skakavac
  2019.
 • Naslov: Umeće komuniciranja
  Autor: Željka Bojanić
  2019.
 • Naslov: Psihologija mentalnih poremećaja
  Autor: Vesna Gojković
  2019.
 • Naslov: Privredna kriminalistika
  Autor: Dragomir Jovičić, Zdravko Skakavac
  2019.
 • Naslov: Praktikum za Francuski jezik 3 i 4
  Autor: Danijel Živković, Jovana Fajgelј
  2019.
 • Naslov: Kriviĉno pravo
  Autor: Milo Bošković, Tatjana Skakavac
  2019.
 • Naslov: Upravljanјe rizicima u vanrednim situacijama
  Autor: Vojin Pilipović, Dragan Mlađan
  2019.
 • Naslov: Engleska renesansna komedija
  Autor: Slobodan D. Jovanović
  2018.
 • Naslov: The Basics of English Language Teaching
  Autor: Vesna Pilipovic
  2018.
 • Naslov:Prekršajno pravo
  Autor:Milo Bošković, Tatjana Skakavac
  2017.
 • Naslov: Psihologija i obrazovanje – Osnove pedagoške psihologije
  Autor: Đorđe M. Đurić
  2017.
 • Naslov:Savremeni izazovi međunarodne bezbednosti
  Autor:Slobodan I. Marković
  2017.
 • Naslov: Laž i merenje – Metode adaptivne stimulacije
  Autor: Dragan Mijović
  2017.
 • Naslov: Razvoj profesionalne karijere
  Autor: Dobrila Vujić
  2017.
 • Naslov: Civitas No 13.
  Autor: Časopis za društvena istraživanja
  2017.
 • Naslov: Kriminalistika
  Autor: Mićo Bošković, Zdravko Skakavac
  2016.
 • Naslov: Kriminalistika – Taktika-Tehnika
  Autor: Mićo Bošković, Zdravko Skakavac
  2016.
 • Naslov: Handbook of Contemporary English 3
  Autor: Tatjana Glušac, Sandra Radinović
  2016.
 • Naslov: Osnovi statistike za psihologe
  Autor: Veljko Đurić
  2016.
 • Naslov: Pravna informatika
  Autor: Tanja Kaurin, Predrag Alargić
  2016.
 • Naslov: Pravna informatika – priručnik
  Autor: Tanja Kaurin, Predrag Alargić
  2016.
 • Naslov: Osnovi terorizma
  Autor: Ljubo Pejanović
  2016.
 • Naslov: Mafija- tradicionalni i savremeni fenomen
  Autor: Zdravko Skakavac
  2016.
 • Naslov: Međuetnički odnosi mladih u Vojvodini
  Autor: Aleksandar Vasić, Mirjana Franceško, Marija Manasijević, Dušana Šarčević
  2016.
 • Naslov: Privatna bezbednost
  Autor: Milan Daničić, Vojin Pilipović
  2015.
 • Naslov: Osnovi statistike za psihologe
  Autor: Veljko Đurić
  2015.
 • Naslov: Tehnički sistemi i sredstva zaštite
  Autor: Rade S. Đurković
  2015.
 • Naslov: Detektivska delatonst – monografija
  Autor: Dragomir Jovičić, Vojin Pilipović
  2015.
 • Naslov: Socijalna psihologija organizacije – Kako voditi organizaciono ponašanje
  Autor: Mirjana Franceško
  2015.
 • Naslov: Privredna kriminalistika
  Autor: Dragomir Jovičić, Zdravko Skakavac
  2015.
 • Naslov: Recidivizam maloletnih učinilaca krivičnih dela
  Autor: Tatjana Skakavac
  2015.
 • Naslov: Civitas No 9
  Autor: Časopis za društvena istraživanja
  2015.
 • Naslov: Civitas No 8
  Autor: Časopis za društvena istraživanja
  2015.
 • Naslov: Studentski glas No 4
  Autor: Časopis studenata FPPS
  2015.
 • Naslov: Krivično pravo
  Autor: Milo Bošković
  2014.
 • Naslov: Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini – Stanje i perspektive
  Autor: Mirjana Franceško, urednik
  2014.
 • Naslov: Psihologija ličnosti – Izbor teorija
  Autor: Vesna Gojković
  2014.
 • Naslov: Istorija ekonomskih i pravnih odnosa
  Autor: Boris Kršev
  2014.
 • Naslov: Bezbednost – tradicionalna i kritička shvatanja
  Autor: Slobodan I. Marković
  2014.
 • Naslov: Osnovi bezbednosti
  Autor: Ljubo Pejanović
  2014.
 • Naslov: Opšti i bezbednosni menadžment
  Autor: Momčilo Talijan, Miroslav M Talijan, Svetlana Ristović
  2014.
 • Naslov: Studentski glas No 3
  Autor: Časopis studenata FPPS
  2014.
 • Naslov: Civitas No 7
  Autor: Časopis za društvena istraživanja
  2014.
 • Naslov: Civitas No 6
  Autor: Časopis za društvena istraživanja
  2014.
 • Naslov: Organizovani kriminalitet – Karakteristike i pojavni oblici
  Autor: Milo Bošković, Zdravko Skakavac
  2013.
 • Naslov: Sistem zaštite lica i objekata
  Autor: Milan Daničić, Vojin Pilipović
  2013.
 • Naslov: Pojedinac u društvenom okruženju: Uvod u socijalnu psihologiju
  Autor: Đorđe Đurić, Mirjana Franceško, Aleksandra Kostić
  2013.
 • Naslov: Psihologija i obrazovanje: Osnove pedagoške psihologije
  Autor: Đorđe Đurić
  2013.
 • Naslov: Upoznavanje i praćenje razvoja učenika
  Autor: Đorđe Đurić
  2013.
 • Naslov: Socijalna psihologija organizacije
  Autor: Mirjana Franceško
  2013.
 • Naslov: English Morphology
  Autor: Jovanović, Vladimir Z.
  2013.
 • Naslov: Pravna informatika
  Autor: Tanja Kaurin, Dragan Anucojić
  2013.
 • Naslov: Istorija ekonomskih i pravnih odnosa
  Autor: Boris Kršev
  2013.
 • Naslov: Kroz istoriju države i prava srpskog naroda
  Autor: Boris Kršev
  2013.
 • Naslov: Korporativna i korporacijska bezbednost
  Autor: Slobodan Marković I.
  2013.
 • Naslov: Osnovi bezbednosti – skripta
  Autor: Ljubo Pejanović
  2013.
 • Naslov: Osnova ekonomije za neekonomiste
  Autor: Milica Radović
  2013.
 • Naslov: Psihologija i ontogeneza: Teorije i istraživanja
  Autor: Aleksandar Vasić, Dušana Šarčević
  2013.
 • Naslov: Bankarstvo – skripta
  Autor: Aleksandar Vasiljević
  2013.
 • Naslov: Multikulturalnost i savremeno društvo
  Autor: Zbornik radova I, II, III deo
  2013.
 • Naslov: Studentski glas No 2
  Autor: Časopis studenata FPPS
  2013.
 • Naslov: Civitas No 5
  Autor: Časopis za društvena istraživanja
  2013.
 • Naslov: Kriminalistika: Metodika – Operativa
  Autor: Mićo Bošković, Zdravko Skakavac
  2012.
 • Naslov: Krivično procesno pravo
  Autor: Milo Bošković, Matijević Mile
  2012.
 • Naslov: Detektivska delatnost
  Autor: Dragomir Jovičić, Vojin Pilipović
  2012.
 • Naslov: Upravno pravo
  Autor: Tamás Korhecz
  2012.
 • Naslov: Zaštita životne sredine u politici održivog razvoja
  Autor: Slobodan Marković, Ljubo Pejanović
  2012.
 • Naslov: Privredno ugovorno pravo
  Autor: Miroslav Milosavljević
  2012.
 • Naslov: Psihičko zdravlje i blagostanje: Novi okvir za mentalno zdravlje
  Autor: Vesna Petrović
  2012.
 • Naslov: Osnovi države i prava
  Autor: Duško Radosavljević, Sanja Đurđić
  2012.
 • Naslov: Osnovi javne uprave
  Autor: Duško Radosavljević
  2012.
 • Naslov: Praktikum iz gramatike engleskog jezika II: Engleski jezik 3 i 4
  Autor: Ana Sentov
  2012.
 • Naslov: Bankarski menadzment
  Autor: Vasiljević Aleksandar
  2012.
 • Naslov: Psihologija rada: Čovek i rad u savremenom poslovnom okruženju
  Autor: Dobrila Vujić
  2012.
 • Naslov: Studentski glas No 1
  Autor: Časopis studenata FPPS
  2012.
 • Naslov: Civitas No 4
  Autor: Časopis za društvena istraživanja
  2012.
 • Naslov: Civitas No 3
  Autor: Časopis za društvena istraživanja
  2012.
 • Naslov: Bezbednost informacionih sistema
  Autor: Dragan Anucojić, Tatjana Kaurin
  2011.
 • Naslov: Priručnik „MS Office 2010“
  Autor: Dragan Anucojić, Tatjana Milošević
  2011.
 • Naslov: Zaštita informacionih sistema i podataka
  Autor: Dragan Anucojić, Tatjana Kaurin
  2011.
 • Naslov: Kriminalistika – taktika – tehnika
  Autor: Mićo Bošković, Zdravko Skakavac
  2011.
 • Naslov: Menadžment u agrobiznisu
  Autor: Milorad Drobac
  2011.
 • Naslov: Scientific, Professional and Official Translation – The Theory
  Autor: Jasmina Đorđević
  2011.
 • Naslov: Scientific, Professional and Official Translation – The Written
  Autor: Jasmina Đorđević
  2011.
 • Naslov: Psihologija i obrazovanje
  Autor: Đorđe Đurić
  2011.
 • Naslov: Upoznavanje i praćenje razvoja učenika
  Autor: Đorđe Đurić
  2011.
 • Naslov: Savremena tehnička sredstva u bezbednosnim sistemima
  Autor: Rade Đurković
  2011.
 • Naslov: Vanredne situacije – pretnje i zaštita
  Autor: Rade Đurković, Ljubo Pejanović
  2011.
 • Naslov: Istorija ekonomskih i pravnih odnosa
  Autor: Boris Kršev
  2011.
 • Naslov: Javna bezbednost – poslovi i način rada, organizacija i rukovođenje
  Autor: Slobodan Miletić, Momčilo Talijan
  2011.
 • Naslov: Poslovno pravo
  Autor: Miroslav Milosavljević
  2011.
 • Naslov: Pravo privrednih društava
  Autor: Miroslav Milosavljević
  2011.
 • Naslov: Bezbednost u vanrednim situacijama – pretnje i zaštita
  Autor: Ljubo Pejanović, Rade Đurković
  2011.
 • Naslov: Izazovi mentalnog zdravlja
  Autor: Vesna Petrović
  2011.
 • Naslov: Sistem zaštite lica i objekata
  Autor: Vojin Pilipović, Milan Daničić
  2011.
 • Naslov: Savremeni politički i pravni sistemi
  Autor: Duško Radosavljević
  2011.
 • Naslov: Evropska unija – razvoj, institucije i proširenje
  Autor: Duško Radosavljević, Nikolina Matijević
  2011.
 • Naslov: Essentials of consecutive and simultaneous interpreting
  Autor: Mirjana Radosavljević
  2011.
 • Naslov: Praktikum iz gramatike engleskog jezika: Engleski jezik 1 i 2
  Autor: Ana Sentov
  2011.
 • Naslov: Upravljanje ljudskim resursima – izvor poslovne uspešnosti
  Autor: Dobrila Vujić
  2011.
 • Naslov: Civitas No 2
  Autor: Časopis za društvena istraživanja
  2011.
 • Naslov: Civitas No 1
  Autor: Časopis za društvena istraživanja
  2011.
 • Naslov: Međunarodni ekonomski odnosi
  Autor: Miroslav Antevski
  2010.
 • Naslov: Aplikativni softver
  Autor: Dragan Anucojić, Tatjana Milošević
  2010.
 • Naslov: Osnovi komunikologije
  Autor: Željka Bojanić
  2010.
 • Naslov: Osnove komunikologije – Veštine poslovnog komuniciranja
  Autor: Željka Bojanić
  2010.
 • Naslov: Krivično pravo
  Autor: Milo Bošković
  2010.
 • Naslov: Osnovi krivčnog procesnog prava
  Autor: Mićo Bošković
  2010.
 • Naslov: Osnovi detektivske delatnosti
  Autor: Mićo Bošković
  2010.
 • Naslov: Osnovi kriminalistike
  Autor: Mićo Bošković, Zdravko Skakavac
  2010.
 • Naslov: Pojedinac u društvenom okruženju: Uvod u socijalnu psihologiju
  Autor: Đorđe Đurić, Mirjana Franceško, Aleksandra Kostić
  2010.
 • Naslov: Uvod u psihologiju
  Autor: Stanislav Fajgelj
  2010.
 • Naslov: Psihologija ličnosti: izbor teorija
  Autor: Vesna Gojković
  2010.
 • Naslov: Menadžment događaja
  Autor: Miodrag Koprivica
  2010.
 • Naslov: Kroz istoriju države i prava, izmenjenoi dopunjeno izdanje
  Autor: Boris Kršev
  2010.
 • Naslov: Nacionalna pravna istorija Kršev Boris
  Autor: Boris Kršev
  2010.
 • Naslov: Osnovi korporativne industrijske bezbednosti
  Autor: Slobodan Marković
  2010.
 • Naslov: Pravo privrednih društava
  Autor: Miroslav Milosavljević
  2010.
 • Naslov: Zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama
  Autor: Ljubo Pejanović, Rade Đurković
  2010.
 • Naslov: Basics of english
  Autor: Vesna Pilipović
  2010.
 • Naslov: Osnovi javne uprave, II izmenjeno izdanje
  Autor: Duško Radosavljević
  2010.
 • Naslov: English for Economic Purposes
  Autor: Mirjana Radosavljević
  2010.
 • Naslov: Korporativno upravljanje – iskustva korporacija u Vojvodini
  Autor: Milica Radović
  2010.
 • Naslov: Osnovi civilne bezbednosti
  Autor: Andreja Savić, Ljubomir Stajić
  2010.
 • Naslov: Rukovođenje unutrašnjim poslovima
  Autor: Momčilo Talijan
  2010.
 • Naslov: Projektni menadžmet
  Autor: Aleksandar Vasiljević
  2010.
 • Naslov: Morphology
  Autor: Đorđe Vidanović
  2010.
 • Naslov: Psihologija rada – čovek i rad u savremenom poslovnom okruženju
  Autor: Dobrila Vujić
  2010.
 • Naslov: Preduzetnički menadžment usluga
  Autor: Vidoje Vujić
  2010.
 • Naslov: Društveni izazovi evropskih integracija – Srbija i uporedna iskustva
  Autor: Zbornik radova
  2010.
 • Naslov: Aplikativni softver u menadžmentu
  Autor: Dragan Anucojić, Ksenija Manojlović
  2009.
 • Naslov: Internet i elektronsko poslovanje
  Autor: Dragan Anucojić
  2009.
 • Naslov: Organizovani kriminalitet – karakteristike i pojavni oblici
  Autor: Milo Bošković, Zdravko Skakavac
  2009.
 • Naslov: Strategijski menadžment
  Autor: Milorad Drobac
  2009.
 • Naslov: Tehnička sredstva u bezbednosnim sistemima
  Autor: Rade Đurković
  2009.
 • Naslov: Psihologija kriminalnog ponašanja
  Autor: Vesna Gojković
  2009.
 • Naslov: Logistika savremenog biznisa
  Autor: Slobodan Marković, Ratko Zelenika
  2009.
 • Naslov: Menadžment u spoljnoj trgovini
  Autor: Svetlana Mihić
  2009.
 • Naslov: Privredno ugovorno pravo
  Autor: Miroslav Milosavljević
  2009.
 • Naslov: Pravosudni sistemi (organizacija)
  Autor: Radoslav Momčilović, Vesna Grdić-Prstojević
  2009.
 • Naslov: Izazovi mentalnog zdravlja
  Autor: Vesna Petrović
  2009.
 • Naslov: Procena potreba za psihološkim konsaltingom u Srbiji
  Autor: Vesna Petrović, Biljana Bedričić
  2009.
 • Naslov: Evropska unija – razvoj, institucije i proširenje
  Autor: Duško Radosavljević, Nikolina Matijević
  2009.
 • Naslov: Finansijska tržišta: institucije i instrumenti
  Autor: Milica Radović
  2009.
 • Naslov: Morphology with elements of lexicology
  Autor: Đorđe Vidanović
  2009.
 • Naslov: Izabrana dela
  Autor: Lazar Vrkatić
  2009.
 • Naslov: Upravljanje ljudskim resursima – izvor poslovne uspešnosti
  Autor: Dobrila Vujić
  2009.
 • Naslov: Pojedinac, porodica i preduzeće u uslovima društveno-ekonomske krize
  Autor: Zbornik radova
  2009.
 • Naslov: Internet i elektornsko poslovanje
  Autor: Dragan Anucojić
  2008.
 • Naslov: Zaštita informacionih sistema i podataka
  Autor: Dragan Anucojić
  2008.
 • Naslov: Osnovi detektivske delatnosti
  Autor: Mićo Bošković
  2008.
 • Naslov: Osnovi kriminalistike
  Autor: Mićo Bošković
  2008.
 • Naslov: Menadžment u agrobiznisu
  Autor: Miodrag Drobac
  2008.
 • Naslov: Psihologija obrazovanja
  Autor: Đorđe Đurić
  2008.
 • Naslov: Menadžment događaja
  Autor: Miodrag Koprivica
  2008.
 • Naslov: Istorija države i prava
  Autor: Boris Kršev
  2008.
 • Naslov: Istorija države i prava Srpskog naroda
  Autor: Boris Kršev
  2008.
 • Naslov: Istorija ekonomskih i pravnih odnosa
  Autor: Boris Kršev
  2008.
 • Naslov: Organizaciono ponašanje: Moć poznavanja organizacionog ponašanja
  Autor: Mirjana Franceško, Biljana Mirković
  2008.
 • Naslov: Pravo privrednih društava
  Autor: Miroslav Milosavljević
  2008.
 • Naslov: Osnovi javne uprave
  Autor: Duško Radosavljević
  2008.
 • Naslov: Predavanja iz praktičke filozofije
  Autor: Lazar Vrkatić
  2008.
 • Naslov: Uvod u ekonomiju
  Autor: Zdravković Dušan
  2008.
 • Naslov: Privatna bezbednost – stanje i perspektive
  Autor: Zbornik radova
  2008.
 • Naslov: Priručnik – Internet i elektronsko poslovanje
  Autor: Dragan Anucojić
  2007.
 • Naslov: Ustavno pravo (I knjiga)
  Autor: Aleksandar Fira
  2007.
 • Naslov: Ustavno pravo (II knjiga)
  Autor: Aleksandar Fira
  2007.
 • Naslov: Svet usluga
  Autor: Miodrag Koprivica
  2007.
 • Naslov: Osnovi korporativne i industrijske bezbednosti
  Autor: Slobodan Marković
  2007.
 • Naslov: Evropska unija – razvoj, institucije i proširenje
  Autor: Duško Radosavljević
  2007.
 • Naslov: Menadžment
  Autor: Milan Vukičević
  2007.
 • Naslov: Pravo konkurencije
  Autor: Siniša Varga
  2007.
 • Naslov: Istorija prava i pravnih institucija
  Autor: Boris Kršev
  2006.
 • Naslov: Osnove marketinga
  Autor: Miodrag Koprivica
  2006.
 • Naslov: Osnovi civilne bezbednosti
  Autor: Andreja Savić, Ljubomir Stajić
  2006.
 • Naslov: Savremeni politički i pravni sistemi
  Autor: Duško Radosavljević
  2006.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542