Aktivnosti

Naučno-istraživački rad

Imajući u vidu neophodnost kontinuiranog naučnog razvoja i stručnog usavršavanja u oblasti društvenih i humanističkih nauka, i to studijskih programa prava, poslovne psihologije, psihoterapije, bezbednosti i kriminalistike, engleskog jezika i ekonomije, kao i potrebe ubrzanja procesa reformisanja poslovanja, jezika, bezbednosti, institucionalnog i pravnog sistema zarad ostvarenja održivog razvoja Republike Srbije, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić podneo je zahtev i ispunio uslove za akreditaciju kao naučnoistraživačka organizacija 10.03.2015. godine. Fakultet je doneo Program naučnoistraživačkog rada i Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka kojima je određena istraživačka strategija i cilјevi koji su u skladu sa strateškom orijentacijom Fakulteta, kao i sa nacionalnom strategijom. Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u okviru naučnoistraživačke delatnosti obavlјa osnovna, primenjena, razvojna i naučna istraživanja u opštem interesu a u skladu sa dobijenom akreditacijom naučnoistraživačke delatnosti (Odluka Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, br 660-01-00043/4 od 10.03.2015. godine). Nastavnici i saradnici, Fakulteta naučno-istražovački rad realizuju: učešćem u nacionalnim i međunarodnim naučnim i razvojnim projektima; objavlјivanjem monografijama, udžbenika, radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, tematskim zbornicima i zbornicima radova sa konferencija, simpozijuma i saopštenjima na naučnim i stručnim skupovima; stručnim projektima kojima implementiraju svoja istraživanja u privredu. Rezultati naučnoistraživačkog rada implementiraju se u nastavni proces. Nastavnici i saradnici su obavezni da nastavni proces u što većem obimu zasnivaju na rezultatima naučno-istraživačkog rada, te da kroz nastavni proces prezentuju studentima osnovne principe naučnoistraživačkog rada. Naučnoistraživački rad nastavnika ima uticaj u njihovom izboru u nastavnička zvanja. Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Fakulteta kojim se utvrđuju uslovi za izbor u nastavnička zvanja, kao jedan od važnih kriterijuma, navodi naučnoistraživački rad kandidata. Rezultati naučnoistraživačkog rada se analiziraju i prezentiraju javnosti kroz saopštenja na naučnim skupovima i radove koji se objavlјuju u tematskim zbornicima, publikacijama i monografijama. Kontakt osoba
Prof. dr Vladimir Njegomir
Email:
Telefon: 021/ 472 7884 Potvrda o akreditaciji naučnoistraživačkog rada 2015. godina Potvrda o akreditaciji naučnoistraživačkog rada 2019. godina

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542