O nama

O fakultetu

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je akreditovana visokoškolska ustanova koja organizuje osnovne akademske studije na studijskim programima: Pravo; Engleski jezik; Bezbednost i kriminalistika i Poslovna psihologija, kao i master akademske studije na studijskim programima: Pravo; Engleski jezik; Bezbednost i kriminalistika; Poslovna psihologija i Psihoterapija.

Izuzetnim nastavnim kadrom, savremenim konceptom nastave i brigom o svojim studentima, Fakultet se tokom više od deset godina postojanja pozicionirao kao jedna od vodećih nezavisnih institucija u polju obrazovanja.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić broji više od sto stalno zaposlenih i honorarnih profesora i asistenata na pet studijskih programa, kao i oko 1400 studenata u oba nastavna centra – Novom Sadu i Nišu. Od 2006. do danas fakultetsko obrazovanje na našoj instituciji je uspešno završilo preko 2.000 studenata od kojih je skoro polovina stekla i master zvanje na našem fakultetu.

Nastava se izvodi u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Negujemo individualni princip studiranja i rad u malim grupama s akcentom na praktičnu primenu znanja. Naši studenti studiraju u savremeno opremljenim objektima u Novom Sadu i Nišu, prilagođenim za potrebe pojedinačnih programa.

Pored redovne nastave, Fakultet organizuje brojna predavanja, tribine i naučne skupove koji predstavljaju izuzetan doprinos ne samo našim studentima, već i široj naučnoj zajednici. Kroz vannastavne delatnosti smo postali mesto razmene ideja, prostor koji podstiče naučni pristup, razgovor i debatu o značajnim društvenim temama.

Bogata izdavačka delatnost Fakulteta beleži preko sto naslova udžbeničke literature, monografija i periodike iz polja društveno-humanističkih nauka.

Posebno smo posvećeni brizi o našim studentima. Naš cilj je da naši studenti dobiju vrhunsko obrazovanje, ispune svoje potencijale i aspiracije i uspešno se pripreme za buduća zaposlenja i poduhvate.

Istorija FakultetaFakultet za pravne i poslovne studije počeo je sa radom 1. oktobra 2006. u prostorijama koje se nalaze u zgradi nekadašnje Privredne banke AD, Novi Sad – na uglu Miletićeve i Grčkoškolske ulice. Ideja profesora Vrkatića bila je da se respektabilna ustanova može graditi samo u reprezentativnom zdanju. Tako je izbor pao na jednu od najlepših neobaroknih zgrada u Novom Sadu. Prvo je zakupljeno njeno levo krilo koje se pruža duž Grčkoškolske ulice, a kako se iz godine u godinu povećavao broj studenata – dve godine kasnije zakupljena je i čitava zgrada.

Fakultet je počeo sa radom na osnovu dozvola za rad, odnosno dozvola obavljanja obrazovne delatnosti koje je izdao Pokrajinski sekretarijat za nauku i obrazovanje. Dozvole za rad su dobili svi prijavljeni studijski programi – Pravo, Poslovna psihologija, Poslovni menadžment, Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti i Engleski jezik. Međutim, kako su dozvole bile vremenski ograničene i važile do dobijanja akreditacije, Fakultet je od prvog dana rada usmerio sve svoje aktivnosti u pravcu ispunjenja standarda i nivoa kvaliteta nastave – kako su to nalagale odredbe Zakona o visokom obrazovanju. Uloženi trud ubrzo je doneo i očekivane rezultate. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta izdala je 12. aprila 2008. u prvom akreditacionom ciklusu Uverenje o akreditaciji na osnovu kog je Fakultet za pravne i poslovne studije postao prva privatna visokoškolska ustanova u Srbiji koja je ispunila sve uslove rada, kako u tehničkom, tako i u naučnom i kadrovskom pogledu. Nakon akreditacije ustanove, ubrzo su akreditacije dobili i svi studijski programi – kako za osnovne akademske, tako i za master studije.

Fakultet je organizovao nastavu i izvan svoga sedišta – u Nišu, u Ulici generala Milojka Lešjanina 17, zakupivši zgradu u najstrožem centru grada. Paralelno sa angažovanjem oko akreditacije ustanove i studijskih programa u Novom Sadu, tekle su i pripreme za akreditacije visokoškolske jedinice van njenog sedišta – u Nišu, koja će takođe biti akreditovana kao prva te vrste u zemlji.

Od samog početka, ideja osnivača profesora Vrkatića bila je da se najbolji studenti nagrade i na taj način stimuliše njihov rad i angažovanje na polju znanja, ali i da podstrek ostalima „da je lepo znati i da se isplati učiti“. Istovremeno, doneta je odluka o svojevrsnom nagrađivanju i budićih brucoša, odnosno učenika koji se opredele da upišu naš fakultet, a završili su srednjoškolsko obrazovanje sa odličnim uspehom ili dolaze iz hraniteljskih porodica i domova za nezbrinutu decu. Na ovaj način, smatrao je profesor Vrkatić, fakultet valorizuje i prethodni rad i angažovanje njegovih studenata koji su se i tokom srednjoškolskog obrazovanja trudili da budu najbolji.

Nakon tragične pogibije, porodica pokojnog profesora odlučila je da juna 2008. osnuje Fondaciju „Prof. dr Lazar Vrkatić” s ciljem da nastavi njegovu započetu misiju, kao i da sačuva uspomenu na njegov, nadasve human, naučni i pedagoški rad. Sledstveno tome, Fondacija danas dodeljuje stipendije koje su usmerene ka najboljim maturantima i prema najboljim studentima Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Takođe, Fondacija nagrađuje pobednike na takmičenju u pisanju eseja na zadate teme, a na konkursu mogu učestvovati svi studenti osnovnih i master studija iz Srbije.
Na ovaj način, Fondacija želi da promoviše ideale profesora Vrkatića, a to su vera u velike intelektualne i saznajne potencijale mladih ljudi kroz njihov naučni rad u redovnom školovanju i usavršavanju, kao i podsticanje spoznaje i istraživanja na putu ka ličnom usavršavanju i postizanju društvenih i humanitarnih ciljeva. Stipendije se tradicionalno uručuju 12. februara na Dan Fakulteta.

Više informacija na: www.lazarvrkatic.org

Kako su Zakonom o visokom obrazovanju predviđene reakreditacije na svakih pet godina, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je 21. juna 2013. postao prva reakreditovana ustanova u Srbiji, ali sada u sasvim drugom, novom „ruhu“. Naime, početkom 2011. godine ukazala se prilika koja se nije smela propustiti. Fakultet je dobio ponudu od Banca Intese da kupi njenu zgradu na Bulevaru oslobođenja 76 što je i učinio, pa je letnji semestar školske 2010/11. započet u novom i savremeno opremljenom objektu.

Fakultet je sve do 2014. godine radio kao samostalna visokoškolska ustanova kada je doneta odluka o njegovoj integraciji sa beogradskim Univerzitetom UNION. Korist je bila obostrana – Univerzitet je dobio u svom sastavu jednu prestižnu i respektabilnu ustanovu, dok je Fakultet prevazišao administrativne probleme u vezi sa svojim nazivom.

U ponovnom ciklusu reakreditacije (2013–2015), uverenja od Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta dobili su studijski programi: Pravo (za osnovne akademske i master studije), Poslovna psihologija (za osnovne akademske i master studije), Engleski jezik (za osnovne akademske i master studije) i Bezbednost i kriminalistika (za osnovne akademske i master studije) koji je reakreditovan pod novim imenom umesto dosadašnjeg naziva Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti. Preostali studijski programi – Poslovna ekonomija i Psihoterapija su akreditovani kasnije, te njihove reakreditacije slede po isteku petogodišnjeg perioda.

Uporedo sa aktivnostima oko reakreditacije studijskih programa tekle su pripreme za akreditaciju naučnoistraživačke delatnosti. Kako je Fakultet ispunio sve kriterijume i uslove predviđene Pravilnikom o vrednovanju naučnoistraživačkog rada, Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Republike Srbije, na sednici održanoj 10. marta 2015. godine doneo je odluku kojom se akredituje Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti društvenih i humanističkih nauka – iz domena prava, psihologije, ekonomije i anglistike.

Za deset godina postojanja, osnovne studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić završilo je 2.006 studenata od kojih je 891 steklo i master diplomu. Sa većinom njih Fakultet je ostao u bliskom kontaktu, pomažući im da i na profesionalnom planu izgrade uspešne karijere. Takođe, Fakultet se i sam uključio u akciju Nacionalne službe za zapošljavanje – Prva šansa, koja omogućuje najuspešnijim studentima da prva radna iskustva steknu upravo na fakultetu na kom su i diplomirali.

Za doprinose zajednici na polju obrazovanja i opšte društvene aktivnosti, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić dobio je mnoga priznanja, među kojima se ističu Povelja „Kapetan Miša Anastasijević”, priznanje „Ljubomir Ljuba Stojić”, Zahvalnica Narodne banke Srbije i dr.

Na kraju, sumirajući prvih deset godina rada, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić ne smatra da je prešao put „per aspera ad astra“ – naprotiv, pred njim se nalaze još brojni izazovi koje će – kako mu uostalom i dolikuje, uspešno savladati.

Prof. dr Boris KrševOdlomak iz:
FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE DR LAZAR VRKATIĆ (2006–2016)

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542