Poslovna psihologija

Master studije

Posle završenih master studija poslovne psihologije (stečenih 300 ESPB), studenti su osposobljeni za samostalni naučno-stručni rad na radnim mestima koja zahtevaju akademsko zvanje master psiholog. Ove studije osposobljavaju za: sistemske, strateške i razvojne poslove na selekciji, obuci i upravljanju ljudskim resursima; istraživačke i razvojne poslove u oblasti ljudskog faktora, strukturiranja organizacije i komunikacije, kao i unapređenja celokupnog organizacionog ponašanja; specijalističke poslove u oblasti psihologije rada, pružanja edukativnih i savetodavnih usluga; istraživačke i razvojne poslove u oblasti marketinga i ispitivanja tržišta; poslove u vezi sa psihodijagnostikom, psihološkim intervencijama i savetovanjem u različitim institucijama.

U zavisnosti od usvojene nomenklature zanimanja, studenti sa završenim master studijama mogu imati zvanja kao što su: master psiholog, savetnik, specijalista, stariji specijalista, stariji analitičar, samostalni istraživač itd. Tek završetak master studija (stečenih 300 ESPB) znači sveobuhvatno sticanje kompetencija za samostalno i stručno obavljanje odabrane profesije, kao i za nastavak školovanja na doktorskim akademskim studijama. Strukture studijskih programa predviđaju jednosemestralne predmete. Student tako stiče akademska i stručna znanja iz oblasti studijskog programa. U svakom semestru student bira izborne predmete iz oblasti užestručnih opredeljenja, vezane za oblasti primene usvojenih znanja i veština, a u okviru naučnoistraživačke i stručne delatnosti. U poslednjem, četvrtom semestru deo obaveznog kurikuluma su časovi studijskog istraživačkog rada koji su deo aktivne nastave u okviru obaveznih i izbornih predmeta. Na taj način se studenti osposobljavaju da pristupe izradi master rada. Studentu se tako omogućava sticanje neophodnih akademskih i stručnih znanja iz svih oblasti definisanih ciljevima studiranja.

Zvanje

Master akademske studije traju četiri semestara (120 ESPB). Nakon ostvarenih 300 ESP bodova, po završetku II godine master akademskih studija, student stiče akademski naziv MASTER PSIHOLOG.

Struktura

Master akademske studije traju dve godine (četiri semestra). Ukupan broj časova na prvoj godini studija aktivne nastave iskazane u vidu predavanja, vežbi i praktičnog rada, odgovara broju od 60 ESPB. Na drugoj godini studija predviđena je aktivna nastava iskazana u vidu predavanja, vežbi i studijskog istraživačkog rada, što, takođe, odgovara broju od 60 ESPB. Ocenjivanje se sprovodi u skladu sa prinicipima kontinuirane evaluacije, a zasniva se na predispitnim obavezama i završnom usmenom ispitu.

Školska 2024-25. godina:

Prva Godina

 • Psihopatologija
 • Organizaciona kultura
 • Izborni blok I
  Etika
  Psihologija nastave
 • Socijalna psihologija
 • Napredne statističke metode
 • Psihologija individualnih razlika
 • Izborni blok II
  Psihologija motivacije
  Psihologija kriminalnog ponašanja

Druga Godina

 • Liderstvo
 • Kros-kulturalna adaptacija testova
 • Izborni blok III
  Preduzetništvo
  Forenzička psihologija
 • Praktikum
 • Psihologija potrošača
 • Izborni blok IV
  Pozitivna psihologija
  Maloletnička delinkvencija
 • Izborni blok V
  Psihologija zavisnosti
  Školska psihologija
 • Master rad

KNJIGA PREDMETA

Knjiga predmeta za školsku 2020-21. godinu .pdf

Upis

Na konkurs se mogu prijaviti sva lica koja su stekla visokoškolsko obrazovanje na odgovarajućim trogodišnjim studijama (ostvarenih 180 ESP bodova). Kandidat koji je ostvario 240 ESPB na drugom fakultetu a aplicira za upis na naše master akademske studije čiji je obim 120 ESPB, upisuje se na 1. godinu master studija, isto kao i student koji je ostvario 180 ESPB. Kandidati koji žele upisati master akademske studije poslovne psihologije a imaju završene nesrodne akademske studije minimum 180 ESPB imaju mogućnost da prvo završe Program obrazovanja tokom života koji im dalje omogućava nastavak master studija.

Dokumenta

Kandidati za upis na podnose sledeću dokumentaciju:
 • overenu foto-kopiju diplome osnovnih akademskih studija
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena foto-kopija)
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplata od 7.000,oo dinara za troškove upisa na tekući račun Fakulteta broj 160-930468-41, u polju uplatnice „poziv na broj“ unosi se JMBG kandidata za upis
Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41. Prilikom popunjava uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG. Prijave za upis primaju se svakog radnog dana u skladu sa datumima navedenim u Konkursu od 10:00 do 15:00 časova:
 • u Novom Sadu: Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata)

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:
 • školarina za školsku 2024/25. godinu iznosi 1.900 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata ili u celosti – uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani
* U cenu školarine master akademskih studija nisu uračunati:
 • prijava ispita
 • izdavanje uverenja o položenim ispitima
 • izdavanje overenog plana i programa
 • udžbenici za master studije
 • odbrana master rada
 • izdavanje diplome

Karijere

Studije se mogu, po potrebi, nastaviti na drugim visokoškolskim ustanovama širom sveta. Nakon završenih master akademskih studija, studenti mogu upisati specijalističke i(ili) doktorske studije u zemlji i inostranstvu. Psiholozi već danas rade na pozicijama pod ovim nazivima u velikim kompanijama, kao što su: Telekom, Telenor, Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, Actavis, Hemofarm, NIS, Štark, veliki broj banaka, te u samostalnim konsultanskim agencijama.

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti, Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200. Više na stranici ČESTA PITANJA.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542