Pravo

Master studije

Svrha master akademskih studija jeste da studentima omogući sistematsko usavršavanje znanja i veština stečenih na osnovnim akademskim studijama, kao i stručno i samostalno obavljanje naučnoistraživačke delatnosti i mogućnost nastavka školovanja na doktorskim studijama, što je ujedno i jedan od ciljeva diplomskih studija. Savremene nastavne planove i programe realizuju za to kompetentni stručnjaci. Strukture studijskih programa predviđaju jednosemestralne predmete.

Svrha Studijskog programa MAS Pravo .pdf


Student na taj način stiče akademska i stručna znanja iz oblasti studijskog programa. U poslednjem semestru student radi master rad. Ocenjivanje se sprovodi u skladu sa principima kontinuirane evaluacije a zasniva se na predispitnim obavezama i završnom usmenom ispitu.

Zvanje

Nakon ostvarenih 300 ESP bodova, po završetku II godine master akademskih studija,
stiče se akademski naziv MASTER PRAVNIK.

Kompetencije diplomiranih studenata OAS Pravo .pdf

Struktura

Master akademske studije traju dve godine (četiri semestra). Ukupan broj časova na prvoj godini studija aktivne nastave iskazane u vidu predavanja, vežbi i praktičnog rada, odgovara broju od 60 ESPB. Na drugoj godini studija predviđena je aktivna nastava iskazana u vidu predavanja, vežbi i studijskog istraživačkog rada, što, takođe, odgovara broju od 60 ESPB. Ocenjivanje se sprovodi u skladu sa prinicipima kontinuirane evaluacije, a zasniva se na predispitnim obavezama i završnom usmenom ispitu.

Školska 2019-20. godina:

Prva Godina

 • Krivično procesno pravo
 • Upravno procesno pravo
 • Međunarodno privredno pravo
 • Građansko procesno pravo
 • Pravosudno organizaciono pravo
 • Pravna etika

Druga Godina

 • Zaštita ljudskih prava
 • Metodologija naučnoistraživačkog rada
 • Izborni blok I
  Pravna klinika
  Međunarodni odnosi
  Međunarodno krivično pravo
 • Izborni blok II
  Psihologija kriminaliteta i
  sudskog postupka
  Kriminologija
 • Izborni blok III
  Ombudsman
  Teorija javne administracije
 • Izborni blok IV
  Poslovni engleski jezik 4
  Francuski jezik 4
 • Master rad

KNJIGA PREDMETA

Knjiga predmeta za školsku 2020-21. godinu, priložena u procesu reakreditacije .pdf


Upis

Uslovi za upis na master akademske studije su završene osnovne akademske studije prava obima 180 ili 240 ESPB.

Dokumenta

Kandidati za upis na podnose sledeću dokumentaciju:
 • overenu foto-kopiju diplome osnovnih akademskih studija
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena foto-kopija)
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplata od 5.000,oo dinara za troškove upisa na tekući račun Fakulteta broj 160-930468-41, u polju uplatnice „poziv na broj“ unosi se JMBG kandidata za upis
Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u iznosu od 380 € (u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa) na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41. Prilikom popunjava uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG. Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 09:00-16:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova:
 • u Novom Sadu:
  Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata – subotom: I sprat, Studentska služba)

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:
 • školarina za školsku 2020/21. godinu iznosi 1.550 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata (380 evra pri upisu + 9 rata po 130 evra) ili u celosti – uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani preko Generali Osiguranja Srbija

* U cenu školarine master akademskih studija nisu uračunati:
 • prijava ispita
 • izdavanje uverenja o položenim ispitima
 • izdavanje overenog plana i programa
 • udžbenici za master studije
 • odbrana master rada
 • izdavanje diplome

Karijere

Studije se mogu, po potrebi, nastaviti na drugim visokoškolskim ustanovama širom sveta. Nakon završenih master akademskih studija, studenti mogu upisati specijalističke i(ili) doktorske studije u zemlji i inostranstvu.

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti,
Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200.
Više na stranici ČESTA PITANJA. Sve informacije o upisu na studijski program Pravo i priznanju ispita sa drugih fakulteta možete dobiti putem mejla ili kontakt telefona 062/592008

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542