Psihoterapija

Master studije

Svrha master akademskih studija jeste da studentima omogući sistematsko usavršavanje znanja i veština stečenih na osnovnim akademskim studijama, kao i stručno i samostalno obavljanje naučnoistraživačke delatnosti i mogućnost nastavka školovanja na doktorskim studijama, što je ujedno i jedan od ciljeva diplomskih studija. Savremene nastavne planove i programe realizuju za to kompetentni stručnjaci. Strukture studijskih programa predviđaju jednosemestralne predmete.

Student na taj način stiče akademska i stručna znanja iz oblasti studijskog programa. U poslednjem semestru student radi master rad. Ocenjivanje se sprovodi u skladu sa principima kontinuirane evaluacije a zasniva se na predispitnim obavezama i završnom usmenom ispitu.

Zvanje

Master akademske studije traju četiri semestara (120 ESPB). Nakon ostvarenih 300 ESP bodova, po završetku II godine master akademskih studija, student stiče akademski naziv MASTER PSIHOLOG.

Struktura

Master akademske studije traju dve godine (četiri semestra). Ukupan broj časova na prvoj godini studija aktivne nastave iskazane u vidu predavanja, vežbi i praktičnog rada, odgovara broju od 60 ESPB. Na drugoj godini studija predviđena je aktivna nastava iskazana u vidu predavanja, vežbi i studijskog istraživačkog rada, što, takođe, odgovara broju od 60 ESPB. Ocenjivanje se sprovodi u skladu sa prinicipima kontinuirane evaluacije, a zasniva se na predispitnim obavezama i završnom usmenom ispitu.

Školska 2024-25. godina:

Prva Godina

 • Psihopatologija
 • Psihoterapijske škole
 • Strategije intervencija i tehnike
 • Izborni blok I:
     Etika
     Psihologija nastave
 • Terapijski odnos
 • Istraživačke paradigme
 • Izborni blok II:
     Psihologija motivacije
     Psihologija kriminalnog ponašanja

Druga Godina

 • Dinamika ljudskog ponašanja
 • Evaluacija psihoterapije
 • Izborni blok III:
     Preduzetništvo
     Forenzička psihologija
 • Praktikum
 • Ličnost terapeuta u psihoterapijskom radu
 • Izborni blok IV:
     Pozitivna psihologija
     Maloletnička delinkvencija
 • Izborni blok V:
     Psihologija zavisnosti
     Integrativna psihoterapija
 • Master rad

KNJIGA PREDMETA

Knjiga predmeta za školsku 2020-21. godinu, priložena u procesu reakreditacije .pdf

Upis

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić upisuje studente u školsku 2024/25. godinu na studijskom programu Psihoterapija: Master akademske studije: Novi Sad – 50 studenata (dvogodišnje 120 ESPB) Na konkurs se mogu prijaviti sva lica koja su stekla visokoškolsko obrazovanje na odgovarajućim trogodišnjim studijama (ostvarenih 180 ESP bodova). Kandidat koji je ostvario 240 ESPB na drugom fakultetu a aplicira za upis na naše master akademske studije čiji je obim 120 ESPB, upisuje se na 1. godinu master studija, isto kao i student koji je ostvario 180 ESPB. Kandidati koji žele upisati master akademske studije poslovne psihologije a imaju završene nesrodne akademske studije minimum 180 ESPB imaju mogućnost da prvo završe Program obrazovanja tokom života koji im dalje omogućava nastavak master studija.

Dokumenta

Kandidati za upis na podnose sledeću dokumentaciju:
 • overenu foto-kopiju diplome osnovnih akademskih studija
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena foto-kopija)
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplata od 7.000,oo dinara za troškove upisa na tekući račun Fakulteta broj 160-930468-41, u polju uplatnice „poziv na broj“ unosi se JMBG kandidata za upis
Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41. Prilikom popunjava uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG. Prijave za upis primaju se svakog radnog dana 10:00-15:00 časova i skladu sa datumima navedenim u Konkursu, u Novom Sadu:
 • u Novom Sadu: Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata)

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:
 • školarina za školsku 2024/25. godinu iznosi 1.900 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata ili u celosti – uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani
* U cenu školarine master akademskih studija nisu uračunati:
 • prijava ispita
 • izdavanje uverenja o položenim ispitima
 • izdavanje overenog plana i programa
 • udžbenici za master studije
 • odbrana master rada
 • izdavanje diplome

Karijere

Studije se mogu, po potrebi, nastaviti na drugim visokoškolskim ustanovama širom sveta. Nakon završenih master akademskih studija, studenti mogu upisati specijalističke i(ili) doktorske studije u zemlji i inostranstvu.

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti, Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200. Više na stranici ČESTA PITANJA.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542