Aktivnosti

Saradnja

Jedan od osnovnih ciljeva naše institucije je uspostavljanje saradnje sa obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa, u tom pogledu smo ostvarili odličnu saradnju sa više institucija iz regiona i šireg okruženja:

Advokatska komora Vojvodine

Na osnovu saradnje Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i Advokatske komore Vojvodine, studenti Prava imaće mogućnost da obavljaju stručnu praksu u advokatskim kancelarijama u Novom Sadu, kao i drugim kancelarijima u Vojvodini.

Američki kutak, Novi Sad

Saradnja potpisnika Sporazuma podrazumeva između ostalog i zajedničke aktivnosti na organizovanju stručne prakse i volontiranja studenata Fakulteta u prostorijama Američkog kutka uz mogućnost dobijanja preporuke američke ambasade nakon jednogodišnjeg perioda volontiranja studenata, organizovanju radionica vezanih za engleski jezik, književnost, kulturu i umetnost; kao i saradnja i organizacija nizu aktivnosti koje već postoje u redovnom programu Američkog kutka i Fakultet za pravne i poslovne studije, a uz mogućnost kreiranja i novih sadržaja.

Dečije selo, Sremska Kamenica

Ugovor o uspostavljanju saradnje radi ostavrivanja zajedničkih interesa u oblasti nastavnog, naučnoistraživačkog i stručnog rada. Ovim ugovorom se ostvaruje saradnja u cilju organizovanja različitih oblasti praktične nastave za studente i ustupanje prostorija naše visokoškolske institucije za edukaciju dece i roditelja u okviru projekta “Jačanje porodice” koji se sprovodi od strane Dečijeg sela.

“Fakultet za bezbednost”, Beograd

23. maja 2013. godine, na našem fakultetu, potpisan je Memorandum o naučno-obrazovnoj saradnji između Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i Fakulteta bezbednosti iz Beograda. Memorandum su potpisali dekan Fakulteta bezbednosti prof. dr Radomir Milašinović i u ime dekanice našeg fakulteta, prof. dr Mirjane Franceško, šef katedre i rukovodilac studijskog programa: Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti, prof. dr Zdravko Skakavac. Ovo je prvi zvanični memorandum o saradnji jednog državnog fakulteta sa našom visokoškolskom ustanovom.

Fond “Evropski poslovi” APV, Novi Sad

27. maja 2014. u Novom Sadu potpisan je Protokol o saradnji između Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine. Na osnovu saradnje studenti našeg Fakulteta će imati mogućnost da obavljaju radnu praksu u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u okviru koje će imati mogućnost da se neposredno upoznaju sa radom Fonda i steknu uvid u procese evropeizacije i uvođenja evropskih standarda u našoj zemlji, kao i da budu ukjučeni u izradu i implementaciju evropskih projekata.

Gerontološki centar Novi Sad

Ugovorom je definisana međusobna saradnja u cilju realizacije različitih oblika praktične nastave za studente uz nadzor mentora-supervizora praktičnih aktivnosti.

Gimnazija “Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad

Ugovor o saradnji dve institucije kojim se dogovara saradnja po pitanju realizacije praktične nastave (studentske prakse) za studente završnih godina osnovnih akademskih studija i master akademskih studija naše visokoškolske institucije u Gimnaziji.

Gimnazija “Laza Kostić”, Novi Sad

Predmet ovog ugovora je saradnja potpisnika u oblasti obrazovanja kao njihovihove osnovne delatnosti, sa ciljem da se postojeći resursi obe strane stave u funkciju postizanja boljih rezultata u oblasti obrazovanja mladih i usavršavanja nastavnih kadrova.

Internacionalna Policijska Asocijacija – Srbija

22. decembra 2011. godine, u cilju povezivanja i ostvarivanja zajedničkih interesa, zaključen je protokol o saradnji između “Internacionalne policijska asopcijacije – IPA”, sekcija u Srbiji, regija Novi Sad i “Fakulteta za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić“.

Karlovačka gimnazija, Sremski Karlovci

Sporazum o saradnji u cilju obezbeđenja kvalitetnog obrazovanja studenata kojim se definiše angažovanje (ko)mentora za mentorstvo praktičnih aktivnosti studenatana koje će se održati u toku nastavnog procesa u školi. U toku obavljanja stručne prakse studentima će biti omogućeno da:
 • prisustvuju časovima stranog jezika koji se izvode u školi
 • dobiju stručna pojašnjenja vezana za nastavni proces
 • dobiju pomoć u pripremi časova koje će održati u toku prakse
 • izvode nastavu individualno i/ili u timskom radu

Klinički centar Vojvodine

Ugovor o saradnji dve institucije sa ciljem organizovanja praktične nastave studentima u prostorijama OJ Klinika za psihijatriju i Centra za sudsku medicinu, Kliničkog centra Vojvodine.

“Merkator-S” d.o.o, Novi Sad

Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji u cilju boljeg povezivanja poslovne i akademske zajednice u oblasti organizovanja i realizacije stručne prakse studenata naše visokoškolske institucije u kompaniji Merkator S. Ovaj način saradnje ima za cilj da studentima pruži podršku u razvoju praktičnih znanjan i veština koje će im biti značajne pri zapošljevanju ili daljem obrazovanju i da ih poveže sa poslovnim svetom.

OŠ “Đuro Daničić”, Novi Sad

Sporazum o saradnji u cilju obezbeđenja kvalitetnog obrazovanja studenata na osnovu kojeg se definiše i angažovanje (ko)mentora za mentorstvo praktičnih aktivnosti studenatana koje će se održati u toku nastavnog procesa u školi. U toku obavljanja stručne prakse studentima će biti omogućeno da:
 • prisustvuju časovima stranog jezika koji se izvode u školi
 • dobiju stručna pojašnjenja vezana za nastavni proces
 • dobiju pomoć u pripremi časova koje će održati u toku prakse
 • izvode nastavu individualno i/ili u timskom radu

Osnovni sud, Novi Sad

Ugovor sa ciljem unapređenja međusobne saradnje dve institucije kojim se definiše i saglasnost kojom se omogućava studentima da prisustvuju suđenjima u krivičnom i parničnom odeljenju u vanparničnom odseku Osnovnog suda u Novom Sadu.

Osnovno javno tužilaštvo, Niš

Na osnovu ovog sporazuma studenti nastavnog centra u Nišu će moći da obavljaju stručnu praksu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu. U okviru stručne prakse studenti će imati priliku da se upoznaju sa referadom tužilaštva, da prisustvuju istrazi, suđenjima, razgovaraju sa tužiocima i stručnim saradnikom o toku i ishodu postupka, i uz dozvolu tužioca aktivno učestvuju u obavljanju lakših poslova, kao što su priprema postupka, izrada nacrta odluke i drugih akata (rešenja, dopisa, poziva i sl.).

Prekršajni sud, Niš

Ugovor sa ciljem unapređenja međusobne saradnje dve institucije kojim se definiše i saglasnost kojom se omogućava studentima da prisustvuju suđenjima u prekršajnim postupcima u Prekršajnom sudu u Nišu.

Privredni sud, Niš

Na osnovu sporazuma studenti će moći da obavljaju stručnu praksu u Privrednom sudu u Nišu, u okviru koje će imati priliku da se upoznaju sa predmetima, sudskim spisima i aktima, da prisustvuju suđenjima, razgovaraju sa sudijom i stručnim saradnikom o toku i ishodu sudskog postupka, i uz dozvolu sudije aktivno učestvuju u obavljanju lakših sudskih poslova, kao što su priprema sudskog postupka, izrada nacrta odluke i drugih akata.

Studentski centar – Niš

Ugovorom o saradnji omogućeno je pravo na ishranu naših studenata u restoranima-menzama, kao i nabavka elektronski kartica i bonova.

Studentski centar – Novi Sad

Ugovorom o saradnji omogućeno je pravo na ishranu naših studenata u restoranima-menzama, kao i nabavka elektronski kartica i bonova.
Sertifikat poslovnosti    

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti

22. decembra 2011. godine, u cilju povezivanja i ostvarivanja zajedničkih interesa, zaključen je protokol o saradnji između “Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti” i “Fakulteta za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić“

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu

Na osnovu ovog sporazuma studenti našeg fakulteta će imati mogućnost da obavljaju stručnu praksu u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. U okviru stručne prakse studenti će imati priliku da se upoznaju sa referadom tužilaštva, da prisustvuju istrazi, suđenjima, razgovaraju sa tužiocima i stručnim saradnikom o toku i ishodu postupka, i uz dozvolu tužioca aktivno učestvuju u obavljanju lakših poslova, kao što su priprema postupka, izrada nacrta odluke i drugih akata (rešenja, dopisa, poziva i sl.). Studenti će kroz praksu u javnom tužilaštvu moći da primene usvojena teorijska znanja, ali i steknu značajna praktična iskustva, a sve u cilju što kompletnije pripreme i osposobljavanja za rad nakon završetka studija.

Viši sud u Nišu

Ugovor o poslovnoj saradnji između “Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić“ i Višeg suda u Nišu omogućava studentima da prisustvuju suđenjima u krivičnom i parničnom odeljenju Višeg suda, kao i da obavljaju stručnu praksu u Višem sudu u Nišu. Na ovaj način naš Fakultet je još jednom pokazao spremnost da pomogne studentima da neposredno kroz praktičnu obuku i praksu u najznačajnijim pravosudnim organima, primene usvojena teorijska znanja, ali i steknu značajno iskustvo, kako bi kada završe školovanje bili apsolutno spremni na izazove koje nosi pravnička profesija

Viši sud u Novom Sadu

Na osnovu ovog ugovora studentima Prava će biti omogućeno da u okviru prakse, prisustvuju suđenjima u krivičnom i parničnom odeljenju Višeg suda u Novom Sadu u dva godišnja ciklusa, i to po jedan ciklus u svakom semestru. Na ovaj način naš Fakultet je još jednom pokazao spremnost da studentima neposredno kroz praktičnu obuku i praksu u najznačajnijim pravosudnim organima, omogući primenu usvojenih teorijskih znanja, kao i sticanje korisnih iskustava, kako bi nakon završetka školovanja bili spremni na izazove koje nosi pravnička profesija.

Vojnomedicinska akademija Republike Srbije

Ugovor o uspostavljanju saradnje radi ostavrivanja zajedničkih interesa u oblasti nastavnog, naučnoistraživačkog i stručnog rada, usavršavanja nastavnika i saradnika, i u drugim oblastima, za koje se utvrdi da postoje zajednički interesi a u skladu sa svojim osnovnim delatnostima. Ovim ugovorom se utvrđuje saglasnost da se studentima master studija iz psihoterapije omogući da na VMA u Klinici za psihijatriju, obavljaju praktičan rad iz oblasti psihopatologije.

Zaštitnik građana Grada Niš

Protokolom o saradnji između Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i Zaštitnika građana Grada Niša studenti našeg Fakulteta će imati mogućnost da se upoznaju sa institucijom Zaštitnika građana, njenim načinom rada, delokrugom poslova, kao i mogućnost obavljanja prakse i stažiranja.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Novi Sad

Ugovorom je difinisana saradnja u oblastima poslovno tehničke, naučnoistraživačke i zdrvstvene delatnosti, kao i drugim poslovima od obostranog interesa u cilju:
 • pružanja zdravstvenih usluga iz delatnosti Zavoda studentima naše visikoškolske institucije
 • poboljšanje postojećih potencijala u oblasti zdravstvene zaštite
 • podizanje nivoa naučnoistraživačkog rada i njegove primene u delatnostima koja su od značaja za rad obe institucije
 • razmena iskustava, edukacije kadrova i dr.

Međunarodna saradnja


Jedan od osnovnih ciljeva naše institucije je uspostavljanje saradnje sa obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa, u tom pogledu smo ostvarili odličnu saradnju sa više institucija iz regiona i šireg okruženja.

Sporazum o saradnji:

Fakultet za pravo i političke nauke, Univerziteta u Segedinu

“Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić” je maja 2019. godine zaključio sporazum o saradnji sa “Fakultetom za pravo i političke nauke”, Univerziteta u Segedinu (Mađarska). Potpisivanju ovog dokumenta je prethodilo potpisivanje “Memoranduma o Razumevanju” u novembru 2017, a Ugovorne strane su se sporazumele između ostalog, da obezbede mogućnost međusobne razmene studenata i nastavnog osoblja između dve ustanove, zajedničke publikacije, zajednička istraživanja… itd.

Sporazum o saradnji:

Pravni fakultet Univerziteta „Ištvan Sečenji“ u Đeru

“Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić” je 05. maja 2012. godine zaključio sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom „Ferenc Deak“ i Doktorskom školom Pravnog fakulteta Univerziteta „Ištvan Sečenji“ sa sedištem u Đeru (Mađarska). Potpisivanju ovog dokumenta je prethodilo stručno saveto-vanje na temu „Suverenitet država članica u Evropskoj uniji“. U okviru ovog savetovanja Prof. dr Petar Teofilović je izlagao o ulozi nezavisnih institucija u Srbiji u oblasti zaštite ljudskih prava, a Prof. dr Duško Radosavljević je analizirao spremnost Srbije pristupanju Evropskoj uniji sa političkog i društvenog aspekta. Nakon izlaganja dve studentkinje na doktorskim studijama, Katinke Beretke i Monike Gencer o manjinskoj politici Srbije, odnosno o olakšanim uslovima sticanja državljanstva Mađarske, Prof. dr Andraš Segedi je predstavljao perspektive privatno-pravne primene pravila Unije i država članica o zaštiti takmičenja. Sporazum su potpisali Ivana Vrkatić, predstvanica osnivača sa strane našeg fakulteta i Prof. dr Đula Salaji, dekan i Prof. dr Imre Verebelji rukovodilac doktorske škole sa stranePravnog fakulteta u Đeru. Ugovorne strane su se sporazumevale, između ostalog, da obezbede mogućnost međusobne publikacije, pristup naučnim kolekcijama kako za studente tako i za predavače, odnosno i da iniciraju zajednička istraživanja i razmenu studenata između dve ustanove.

Sporazum o saradnji:

Univerzitetska visokoškolska ustanova “Ciels” iz Padove

Visoka škola Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić potpisala je u martu 2012-te godine sporazum o saradnji sa Univerzitetskom visokoškolskom ustanovom Čels (Ciels) u Padovi, prvom privatnom institucijom na severoistoku Italije koja se bavi lingvističkim posredovanjem u međunarodnim odnosima i kriminologiji. Ovo je nastavak uspešne saradnje novosadske i italijanskih obrazovnih institucija, koja je započeta pre nekoliko godina sa Institutom za neurolingvističko programiranje u Milanu i Univerzitetom u Firenci. Saradnja dveju visokoškolskih ustanova realizovaće se i na nivou njihovih studentskih organizacija. Prof. dr Ecio Bernedeti, koji predaje međunarodno pravo i na univerzitetima u Trstu i Gorici, otkriva nam da je upravo postignut dogovor da se zajedno konkuriše za jednogodišnji projekat iz fondova EU. Ovaj projekat podrazumeva razmenu iskustava i približavanje mladih iz Srbije, Slovenije (partner je i Univerzitet u Mariboru) i Italije evropskim vrednostima.

Protokol o saradnji:

“Юридически факултет“-a (Pravni fakultet) iz Velikog Trnova, Bugarska

Potpisan je protokol o saradnji između „Юридически факултет“ (Pravnog fakulteta), Univerziteta “Sv. Kiril i Metodije” iz Velikog Trnova, Bugarska i Visoke škole “Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić” iz Novog Sada. Osnovni cilj ovog protokola su unapređenje rada obe institucije kroz međusobnu saradnju i razmenu iskustava kao i na nivou studentskih organizacija.

Ugovor o saradnji:

“Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации“
(Institut zakonodavstava i upravljanja Sveruske policijske ascijacije) Tula , Rusija

2013. godine potpisan je Ugovor o naučnoj saradnji između Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i Instituta zakonodavstva i rukovodstva ruske policijske asocijacije iz Tule (Ruska federacija). U prethodnom periodu realizovano je učešće nekoliko naših profesora na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Tuli, 2014. godine, a za ovu godinu predviđeno je međusobno učešće na konferencijama u Novom Sadu i Tuli.

Sporazum o saradnji:

“Facolta’ di Scienze Politiche – Universita’ degli Studi di Trieste”

Visoka škola “Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić” i “Facolta’ di Scienze Politiche – Universita’ degli Studi di Trieste” potpisali su 14.09.2009. godine Sporazum o saradnji, u nameri da se ojača akademska i naučno-istraživačka saradnja dve ustanove, a na osnovu Protokola o saradnji između Regije Ffriuli, Italija i AP Vojvodine, potpisanog 2000. godine. Sporazum predviđa između ostalog razmenu nastavnika i studenata, organizovanje letnjih škola, ostvarivanje zajedničkih nastavnih i naučno-istraživačkih aktivnosti.

BBNW – Buidl Bridges Not Walls
(Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira)

“Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira” je regionalni program Norveškog Helsinškog komiteta za ljudska prava (NHC), s opštim ciljem razvijanja saradnje između civilnog društva i univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu u oblasti interkulturalnog razumevanja, ljudskih prava i pomirenja. Konkretan cilj je izgradnja kompetencija kod univerziteta- partnera u programu, koje će im omogućiti da obrazuju studentkinje i studenti, na način koji će doprineti razvoju demokratske kulture, utemeljene na vrednostima ljudskih prava na Zapadnom Balkanu. Sa znanjima o interkulturalnom razumevanju, ljudskim pravima i procesima koji vode pomirenju, kao integralnom delu sistema obrazovanja za relevantne profesionalne grupe u regionu, polaznici će moći biti promotori ovih vrednosti na svojim budućim radnim mestima. Program prevashodno podrazumeva uvođenje izbornog predmeta na univerzitetima u BiH, Srbiji i na Kosovu. To će biti prvi put da se tri tematska predmeta – interkulturalno razumevanje, ljudska prava i obnova poverenja – uvode kao zajednički predmet na univerzitetima u regionu.
Ovaj program je ujedno osnov za aktivnosti na univerzitetu koje će voditi ka utvrđivanju uloge fakulteta i univerziteta u regionu u izgradnji mira. Više o projektu.

SEEPALS – South East European Project for the Advancement of Language Studies Projekat jugoistočne Evrope za unapređenje studija jezika)

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, strateški je partner i učesnik u projektu South East European Project for the Advancement of Language Studies – SEEPALS (Projekat jugoistočne Evrope za unapređenje studija jezika), koji se u periodu od 2010-2013 realizuje u okviru IV ciklusa Tempus programa zajedno sa još 9 partnera iz regiona i 4 partnera iz Evropske unije.

Osnovni cilj projekta:

 • unapređenje studija stranog jezika u regionu jugoistočnog Balkana, a time i u širem regionu Evrope kao stvaranje jedinstvenog obrazovnog prostora u kome će studije stranog jezika biti znatno modernizovane.

Pojedinačni ciljevi projekta:

 • unapređenje nastave stranog jezika u partnerskim institucijama i
 • stvaranje mogućnosti za uvođenje novih programa.

Očekivani rezultati:

 • kritičko poređenje modela studija stranog jezika u partnerskim institucijama,
 • modernizacija nastave književnosti i kulture u partnerskim institucijama,
 • uvođenje i unapređenje studija stranog jezika za posebne namene (Foreign language for specific purposes, FLSP) u partnerskim institucijama,
 • uvođenje i unapređenje diplomskih akademskih studija prevođenja u partnerskim institucijama i
 • unapređenje postojećih kapaciteta za realizaciju i primenu rezultata projekta SEEPALS
Više o projektu.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542