Upis

Master studije

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić upisuje studente u školsku 2024/25. godinu na master akademske studije na sledeće studijske programe:
 • Pravo – 25 studenata (jednogodišnje 60 ESPB)
 • Poslovna psihologija – 50 studenata (dvogodišnje 120 ESPB)
 • Psihoterapija – 50 studenata (dvogodišnje 120 ESPB )
 • Engleski jezik – 25 studenata (jednogodišnje 60 ESPB)
 • Bezbednost – 25 studenata (jednogodišnje 60 ESPB)
Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo srodne osnovne akademske studije i to:

   1)   na studijski program Poslovne psihologije ako je završilo najmanje trogodišnje osnovne akademske studije i tako ostvarilo 180 ESPB iz oblasti psihologije;

   2)   na studijski program Psihoterapije ako je završilo najmanje trogodišnje osnovne akademske studije i tako ostvarilo 180 ESPB iz oblasti psihologije;

   3)   na studijski program Pravo ako je završilo četvorogodišnje osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB iz oblasti prava;

   4)   na studijski program Engleski jezik ako je završilo četvorogodišnje osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB iz oblasti anglistike. Uslov upisa na ovaj studijski program je ulazno motivaciono pismo na engleskom jeziku za koje kandidat može dobiti od 1 do 10 bodova;

   5)   na studijski program Bezbednost ako je završilo četvorogodišnje osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB kriminalističkih, pravnih, nauka o menadžmentu u bezbednosti ili forenzike. Lice koje ima završene osnovne akademske studije i ostvarenih 240 ESPB iz drugih naučnih oblasti može se upisati na studijski program MAS Bezbednost nakon polaganja prijemnog ispita koji obuhvata određene teme iz sledećih oblasti: kriminalistika, krivično pravo, krivično procesno pravo i osnovi bezbednosti;

Na master akademske studije mogu se upisati i lica koja su završila osnovne akademske studije koje nisu srodne sa studijskim programima ukoliko poseduju posebna znanja stečena u okviru obrazovanja tokom čitavog života u skladu sa članom 111. Zakona o visokom obrazovanju. Posebno stečena znanja kandidat dokazuje uverenjem izdatim od ustanove koja realizuje programe obrazovanja tokom čitavog života u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Kandidati podnose sledeću dokumentaciju: izvod iz matične knjige rođenih i diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama (overene fotokopije). Redosled kandidata za upis na master akademske studije utvrđuje se na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim akademskim studijama prvog stepena. Ukoliko dva ili više kandidata imaju istu prosečnu ocenu, prednost ima onaj kandidat koji je za kraće vreme završio osnovne akademske studije. Za studijski program Engleski jezik, rang-lista se formira na osnovu prosečne ocene sa osnovnih akademskih studija i broja bodova ostvarenih na osnovu motivacionog pisma, prema sledećoj formuli: Pokazatelj uspešnosti = (prosečna ocena sa osnovnih akademskih studija X 100) + broj bodova na motivacionom pismu U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova, prema ovoj formuli, prednost ima onaj kandidat koji je u kraćem vremenskom periodu završio osnovne akademske studije. U slučaju polaganja dopunskih programskih sadržaja u formi programa Obrazovanje tokom čitavog života, pokazatelj uspešnosti je zbir prosečnog uspeha na osnovnim akademskim studijama i prosečnog uspeha na programu Obrazovanje tokom čitavog života. U slučaju da je zbir prosečnih uspeha isti kod dva ili više kandidata, prednost ima onaj kandidat koji je u kraćem vremenskom roku završio program Obrazovanje tokom čitavog života. Upis se realizuje u prostorijama Fakulteta radnim danom 10 do 15 časova u skladu sa navedenim datumima u Konkursu

Dokumenta

Kandidati za upis podnose sledeću dokumentaciju:
 • overenu foto-kopiju diplome osnovnih akademskih studija
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena foto-kopija)
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplata od 7.000,oo dinara za troškove upisa na tekući račun Fakulteta broj 160-930468-41, u polju uplatnice „poziv na broj“ unosi se JMBG kandidata za upis.
Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa po gore navedenim smernicama za uplatu. Prijave za upis primaju se u prostorijama Fakulteta radnim danom 10 do 15 časova u skladu sa datumima navedenim u Konkursu. Adresa Fakulteta u Novom Sadu je Bulevar oslobođenja 76 (Dekanat II sprat).

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:
 • školarina za školsku 2024/25. godinu iznosi 1.900 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata ili u celosti – uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani
* U cenu školarine master akademskih studija nisu uračunati:
 • prijava ispita
 • izdavanje uverenja o položenim ispitima
 • izdavanje overenog plana i programa
 • udžbenici za master studije
 • odbrana master rada
 • izdavanje diplome

Studijski programi

Više informacija o detaljima upisa, školarini i dokumentaciji možete pronaći na stranicama studijskih programa.
Pravo
Pravo

Svrha master akademskih studija jeste da studentima omogući sistematsko usavršavanje znanja i veština…

Bezbednost
Bezbednost

Predviđeno je da master akademske studije traju dva semestra. Predviđena je aktivna nastava…

Poslovna psihologija
Poslovna psihologija

Ono na šta smo posebno ponosni jeste činjenica da su se tokom prve decenije postojanja i rada, studenti…

Psihoterapija
Psihoterapija

Master akademske studije Psihoterapije se nadovezuju na osnovne akademske studije psihologije…

Engleski jezik
Engleski jezik

Master studije omogućavaju usavršavanje profesionalnih i naučnih znanja i veština potrebnih za izvođenje…

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542