Događaji

Časopis CIVITAS kategorizovan kao vrhunski nacionalni časopis kategorije M51

CIVITAS je naučni, multidisciplinaran, međunarodni i dvostruko anonimno recenziran časopis.
Časopis objavljuje naučne radove bazirane na rigoroznim teorijskim i empirijskim istraživanjima
koji doprinose bilo kojoj oblasti prava, bezbednosti, psihologije, filologije i ekonomije,
kao i njima srodnih naučnih disciplina.

Takođe, CIVITAS je otvoren i za radove bazirane na interdisciplinarnim naučnim istraživanjima
koji daju doprinos navedenim naučnim oblastima na originalan i inovativan način.

CIVITAS izdaje Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u kontinuitetu od 2011. godine,
u pdf formatu i štampanoj verziji. Upravo iz štampe izlazi 20. broj časopisa a ove godine se navršava ,/br> 10 punih godina izlaženja časopisa. Glavni i odgovorni urednik u prvih pet godina objavljivanja časopisa
bio je prof. dr Boris Kršev a od 2016. godine glavni i odgovorni urednik časopisa je prof. dr Vladimir Njegomir.

Časopis izlazi dva puta godišnje.

Časopis je indeksiran u nekoliko međunarodnih baza i indeksa od kojih ističemo Erih Plus listu
(Evropski referentni indeks časopisa za humanističke i društvene nauke).

Časopis CIVITAS je 2016. godine kategorizovan kao nacionalni časopis kategorije M53.
Novom kategorizacijom časopisa u Srbiji, časopis CIVITAS je kategorizovan kao vrhunski nacionalni časopis kategorije M51.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542