Arhiva događaja

Praksa studenata sa mastera BIK - poseta Promenadi i NIS-u

U skladu sa Nastavnim planom i programom, u okviru predmeta PROCENA RIZIKA u zaštiti lica,
imovine i poslovanja, studenti I godine MAS „Bezbednost“, dana 12. maja 2021. godine u vremenu
od 16,00 do 17,30 č., obavili su stručnu posetu-praksu u naftnoj kompaniji NIS a.d., a 19. maja
2021. godine od 11,00 do 12,30 č. posetili su Tržni centar „Promenada“ u Novom Sadu.

• U naftnoj kompaniji NIS a.d. od odgovornih rukovodilaca, studenti su upoznati sa organizacijom
i funkcionisanjem službe-Funkcije korporativne zaštite i sistema fizičko-tehničke zaštite lica, imovine
i poslovanja, i ulozi odgovornih radnika u procesu procene rizika, po pojedinim sektorima (zaštita od
požara i eksplozija, elementarne nepogode i druge nesreće, protivpravno delovanje internih i eksternih
subjekata, zaštita životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu, upravljanje ljudskim resursima i dr.).

• U Tržnom centru „Promenada“, objektu od značaja za privredu N. Sada, odgovorni rukovodioci su
upoznali studente o: bezbednosnim procenama i ugroženosti zaposlenih, posetilaca i objekta, rizicima po
bezbednost i zdravlje na radnom mestu i okolini; rizicima od požara i eksplozija, elementarnih nepogoda,
i drugih nesreća; rizicima od protivpravnog delovanja (napadi i ugrožavanje lica i imovine), i o ulozi
menadžmenta u upravljanju rizicima. U toku posete, studenti su obišli i sagledali rad protivpožarnih
sistema, prostore i pravce za evakuaciju, parking i sisteme zaštite vozila, kao i rad i funkcionisanje
Kol centra. U toku prezentacije, studenti su postavljali pitanja i izrazili interesovanje za ukupnu
efikasnost sistema zaštite u ovakvim objektima

Sa studenima je bio prof. dr Vojin Pilipović.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542