Pravo osnovne studije

Student koji završi studije prava na našem fakultetu osposobljen je za praktičan rad u kompletnoj pravnoj referadi. U želji da prevaziđemo problem koji je aktuelan kod odškolovanih pravnika već duži period a koji se odnosi na primenu teorijskih znanja stečenih tokom studija u realnoj pravnoj praksi, akcenat smo stavili na obuku naših studenata kroz praktičan rad. Cilj praktičnog rada jeste da tokom studija prava studenti steknu realna, praktična znanja i veštine, te da svoja stečena teorijska znanja direktno primene u savremenoj pravnoj praksi. Kroz praktičan rad u nastavi i vannastavnim aktivnostima studenti se osposobljavaju za obavljanje pravničkih profesija.

Praktičan rad podrazumeva:
 • obuku pisanja pravnih akata i podnesaka
 • tumačenje pravnih akata
 • analizu slučaja iz pravne prakse
 • rešavanje praktičnih problema
 • prisustvo sudskim postupcima
 • obavljanje stručne prakse u sudu
 • simulaciju sudskog postupka u okviru „Pravne klinike”
 • učešće u debatama
 • obuku i takmičenje u besedništvu
 • stručna predavanja pravnih praktičara iz zemlje i inostranstva

Svrha Studijskog programa OAS Pravo .pdf


Pored toga, na osnovu saradnje koju naša ustanova ostvaruje sa brojnim državnim organima, institucijama i privrednim društvima, studenti imaju mogućnost da posete najviše organe vlasti u državi, pokrajini i gradu (Narodna skupština RS, Skupština APV, Vlada Vojvodine, Gradska skupština itd.), sudove u kojima mogu da prisustvuju suđenjima, Institut za sudsku medicinu, ustanove za izvršenje krivičnih sankcija, brojne upravne organe vlasti i kompanije, te da se kroz uvid u sam način rada u tim institucijama upoznaju sa realnom i praktičnim pravnom praksom. U izvođenju praktične nastave, pored nastavnika i saradnika sa naše institucije, od kojih je većina u svojoj bogatoj karijeri imala mogućnost da radi u pravnoj praksi, učestvuju i brojni predavači iz same pravne prakse (sudije, advokati, zaposleni u ministarstvima, sekretarijatima i dr.) te na taj način prenose studentima svoja bogata iskustva i znanja, kako bi se oni nakon studija što lakše i brže uključili u proces rada. U realizaciji praktične nastave u okviru Pravne klinike na našem pravnom fakultetu angažovani su:
 • Ivana Karapandžić, saradnik i portparol Višeg suda u Novom Sadu
 • Ivana Milovanović iz Niša, sudija Osnovnog suda u Nišu
 • Ljiljana Marjanović iz Niša, sudija Osnovnog suda u Nišu

Stručna praksa Stručna praksa studenata ima za primarni cilj praktičnu primenu teorijskih znanja stečenih kroz školovanje na našem Fakultetu, kao i sticanje praktičnih znanja, veština i iskustava, kroz profesionalnu afirmaciju studenata u široj pravnoj referadi. Studenti studijskog programa Pravo na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić imaju mogućnost da obavljaju stručnu praksu u:
 • Advokatskim kancelarijama u Nišu
 • Advokatskim kancelarijama u Novom Sadu
 • Upravnom sudu u Beogradu
 • Osnovnom sudu u Novom Sadu
 • Osnovnom sudu u Nišu
 • Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu
 • Prekršajnom sudu u Nišu
 • Privrednom sudu u Nišu
 • Višem sudu u Novom Sadu
 • Centru za socijalni rad Grada Novog Sada
 • Kancelariji Zaštitnika građana Grada Niša
 • Kancelariji Pokrajinskog ombudsmana u Novom Sadu … itd
U okviru stručne prakse u sudovima, studenti prisustvuju suđenjima i to u: prekršajnim postupcima, parničnom odeljenju (opšta parnica), odeljenju porodičnih sporova, odeljenju radnih sporova, izvršnom odeljenju, vanparničnom odseku, i krivičnom odeljenju. Tom prilikom studenti se upoznaju sa sudijskom funkcijom i ulogom u postupku, predmetima sudskog postupka, sudskim spisima i aktima, prisustvuju suđenjima, diskutuju sa sudijom i stručnim saradnikom o toku i ishodu sudskog postupka i aktivno učestvuju u obavljanju lakših sudskih poslova kao što su: priprema sudskog postupka, izrada nacrta odluke i drugih akata (rešenja, dopisa i sl.). Kroz stručnu praksu kod Pokrajinskog ombudsmana u Novom Sadu i Zaštitnika građana u Nišu studenti se upoznaju sa načinom rada ovih institucija, njihovim delokrugom poslova i imaju mogućnost stažiranja kroz praktičan rad. Obavljajući stručnu praksu u advokatskim kancelarijama u Novom Sadu i Nišu studenti imaju mogućnost da steknu značajna praktična znanja i veštine od vrsnih advokata, koje će im olakšati i približiti ne samo advokatsku profesiju, već i kompletnu pravosudnu referadu. Stručna praksa u Osnovnom javnom tužilaštvu omogućava studentima da se upoznaju sa referadom tužilaštva, da prisustvuju istrazi, suđenjima, razgovaraju sa tužiocima i stručnim saradnikom o toku i ishodu postupka, i uz dozvolu tužioca aktivno učestvuju u obavljanju lakših poslova, kao što su priprema postupka, izrada nacrta odluke i drugih akata.

Zvanje

Nakon ostvarenih 180 ESP bodova na osnovnim akademskim studijama, stiče se diploma osnovnih akademskih studija i zvanje PRAVNIK (Bachelor).

Kompetencije diplomiranih studenata OAS Pravo .pdf

Struktura

Osnovne akademske studije traju šest semestra. Svi predmeti su jednosemestralni, pri čemu su predmeti u prva dva semestra, uglavnom opšteg karaktera i uvode studente u osnove studija (zastupljeni su uglavnom teorijsko-metodološki i akademsko-opšteobrazovni predmeti). U oba semestra se sluša bar po jedan izborni predmet. U trećem i četvrtom semestru predmeti konkretnije obrazuju studente iz naučnih oblasti i na ovom nivou osnovnog akademskog obrazovanja studenti mogu odabrati izborne predmete uglavnom akademsko-obrazovnog karaktera. Peti i šesti semestar su u pogledu nastavnog sadržaja tako koncipirani da predstavljaju usavršavanje znanja i praktičnih veština. Fond časova je na osnovnim akademskim studijama (Bachelor) od 30 do 70 po predmetu semestralno. Opterećenost studenata na osnovnim akademskim studijama (nastava, vežbe, predispitne provere znanja, seminarski radovi, vreme potrebno za usvajanje znanja i ostale studijske i vannastavne aktivnosti) ne prelazi 40 časova nedeljno, odnosno 900 časova po semestru.

Školska 2019-20. godina:

Prva Godina

 • Teorija države i prava 1
  (teorija prava)
 • Opšta istorija prava i
  pravnih institucija
 • Pravna informatika
 • Izborni blok I
  Poslovni engleski jezik 1
  Francuski jezik 1
 • Izborni blok II
  Savremeni pravno-politički sistemi
  Osnovi ekonomije
 • Teorija države i prava 2
  (teorija države)
 • Rimsko pravo
 • Ustavno pravo
 • Nacionalna pravna istorija
 • Izborni.blok III
  Poslovni engleski jezik 2
  Francuski jezik 2

Druga Godina

 • Građansko pravo
  (uvod u građansko i stvarno pravo)
 • Krivično pravo – opšti deo
 • Obligaciono pravo 1
 • Porodično pravo
 • Izborni blok IV
  Poslovni engleski jezik 3
  Francuski jezik 3
 • Obligaciono pravo 2
 • Krivično pravo-posebni deo
 • Pravo privrednih društava
 • Nasledno pravo
 • Izborni blok V
  Kriminalistika
  Organizacija i funkcionisanje
  administracije

Treća Godina

 • Međunarodno javno pravo
 • Upravno pravo
 • Radno pravo
 • Privredno ugovorno pravo
 • Međunarodno privatno pravo
 • Finansijsko pravo
 • Pravo EU
 • Izborni blok VI
  Sociologija prava
  Filozofija prava

KNJIGA PREDMETA

Knjiga predmeta za školsku 2020-21. godinu, priložena u procesu reakreditacije .pdf


Upis

Na konkurs se mogu prijaviti sva lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom, koji uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit ili im je priznat prijemni ispit, odnosno lica koja su student ili su bila student na drugom fakultetu ili visokoj školi akademskih studija.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

 • Ukupan broj bodova može biti do 100 bodova, pri tome:
 • Opšti uspeh u srednjoj školi – max 40 bodova – sabran uspeh iz sve 4 godine srednje škole pomnožen sa 2)
 • Prijemni ispit (max 60 bodova – minimalno potrebno ostvariti 14 bodova)

Prijemni ispit

Prijemni ispit obuhvata pitanja iz oblasti Istorije i Prava, pripremljen iz srednjoškolskih udžbenika. Primere ispitnih pitanja možete pogledati OVDE. Literatura: Srednjoškolski udžbenici Istorije i Prava

Pripremna nastava

Svake godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje se besplatna pripremna nastava i konsultacije za polaganja prijemnog ispita za sve studijske programe. Kako je zbog pandemije u našoj zemlji vanredno stanje i trenutno ne postoji mogućnost organizovanja pripremne nastave na fakultetu, odlučili smo se da za buduće studente pripremimo besplatnu “on-line” nastavu kako bi mogli da se pripreme za polaganje prijemnih ispita. » Popunite prijavu za on-line Pripremnu nastavu Popunjavanjem podataka u formularu na ovom linku, dobićete pristup materijalima za pripremnu nastavu za studijski program za koji ste zainteresovani.

Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta

Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit za školsku 2020/21. godinu na srodnim fakultetima (i ostvare minimum od 14 bodova) da se mogu upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. Kandidatima koji su polagali prijemni ispit u 2019/20. takođe se mogu priznati rezultati prema gore navedenim kriterijumima.

Dokumenta

Kandidati za upis na fakultet koji zadovoljavaju kriterijume, kod prijave za upis i prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva za svaku školsku godinu
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,oo dinara, na žiro račun Fakulteta broj: 160-930468-41.
Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u iznosu od 380 € (u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa) na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41. Prilikom popunjava uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG. Kandidati koji su položili prijemni ispit na našem fakultetu mogu se upisati u školsku 2020/21. godinu odmah po objavljivanju rezultata. Kandidati koji su položili prijemni ispit na srodnim akreditovanim visokoškolskim ustanovama mogu se upisati do početka školske 2020/21. godine, u skladu sa upisnim kvotama. Kandidati koji su položili prijemni ispit za školsku 2020/21. godinu na srodnim fakultetima (ostvaren minimum od 14 bodova), mogu se upisati bez ponovnog polaganja prijemnog ispita na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 09:00-16:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova u prostorijama Fakulteta.

Prelazak sa drugih fakulteta

Bez polaganja prijemnog ispita može se upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić lice koje je student ili je bilo student na drugom fakultetu ili visokoj školi i to na akademskim studijama. Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova dužni su da prilože:
 • molbu za upis na određeni studijski program (obrazac dobijaju prilikom apliciranja za upis)
 • uverenje o položenim ispitima
 • overen plan i program studija (iz vremena studiranja kandidata)
Uz to dostaviti i ovu dokumentaciju:
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva sve četiri godine srednje škole
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu od 5.000,oo dinara za troškove upisa, na žiro-račun Fakulteta broj 160-930468-41
Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u iznosu od 380 € (u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa) na žiro račun fakulteta broj: 160-930468-41. U delu uplatnice poziv na broj kandidat navodi svoj JMBG.
Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 09:00-16:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova:
 • u Novom Sadu:
  Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata – subotom: I sprat, Studentska služba)
 • u Nišu:
  ul. Vojvode Mišića 48 (prostorije Studentske službe u Nišu)

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:
 • školarina za školsku 2020/21. godinu iznosi 1.550 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata (380 evra pri upisu + 9 rata po 130 evra) ili u celosti – uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani preko Generali Osiguranja Srbija

Stipendije

 • Kandidati koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole u školskoj 2017/18. godini – ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a imaju odličan uspeh u svim godinama srednjoškolskog obrazovanja – ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom čitavog srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više – plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.
Ove studente stipendira Fondacija Lazar Vrkatić.

Karijere

Veći broj advokata u Novom Sadu, koji su upisani u imenik Advokatske komore Vojvodine, završili su Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić kao diplomirani pravnici, a nekoliko desetina njih trenutno su advokatski pripravnici sa legitimacijama Advokatske komore Vojvodine, Advokatske komore Niša i ostalih regionalnih advokatskih komora u Srbiji. Studenti kojima je želja da rade u pravosuđu a nije im prvi izbor advokatura, uglavnom se odluče za stažiranje u osnovnim, višim, prekršajnim ili privrednim sudovima, javnim tužilaštvima, a sve u cilju ispunjavanja uslova za prijavu i polaganje pravosudnog ispita i na taj način zaokruživanja i “krunisanja” pravničkog poziva. Određen broj naših studenata nakon studija svoju profesionalnu karijeru gradi u organima državne uprave, lokalne samouprave i teritorijalne autonomije. Nakon završenih osnovnih studija prava, naši studenti uspešno upisuju kako master, tako i doktorske studije renomiranih fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti,
Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200.
Više na stranici ČESTA PITANJA. Sve informacije o upisu na studijski program Pravo i priznanju ispita sa drugih fakulteta možete dobiti putem mejla ili kontakt telefona 062/592008